Federacja w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przesłała własne uwagi dotyczące ww. dokumentu.

Nasza organizacja, wobec braku jednolitego stanowiska członkowskich organizacji związkowych w zakresie istoty projektowanego świadczenia, jedynie sygnalizuje istotne - naszym zdaniem - kwestie, które powinny być rozstrzygnięte na dalszych etapach procesu legislacyjnego m.in. w przedmiocie wliczania do dochodu kwoty świadczenia wychowawczego, górnego kryterium dochodowego do otrzymywania wsparcia, czy też uwzględniania w uprawnieniu dorosłych dzieci niepełnosprawnych i kontynuujących naukę.     

Federacja natomiast krytycznie i jednoznacznie odnosi się do pomysłu angażowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz pracowników socjalnych do prowadzenia postępowań o przyznanie świadczenia, jak też weryfikacji zgodności wydatkowania pomocy z jego celem i przy użyciu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przeczytaj opinię Federacji

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy