W dniu 8.04.2016 r. Federacja złożyła uwagi do dwóch z czterech rozporządzeń projektowanych przez resort pracy.

Rodzinny wywiad środowiskowy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje wprowadzenie dwóch nowych części druku wywiadu środowiskowego, które miałyby zastosowanie do spraw związanych z postępowaniami w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego. Chodzi głównie o kwestię weryfikacji okoliczności wskazanych w obu ustawach np. wykorzystania przez rodziny pomocy w ramach programu "500 +" zgodnie z jej przeznaczeniem. Dodatkowo resort dodał również rozwiązania prawne, które umożliwią przeprowadzanie wywiadów przy pomocy terminali mobilnych z systemu Empatia.

Federacja, która zwracała uwagę Ministerstwu na niecelowość wprowadzania rozwiązań dotyczących kolejnego obciążania pracowników socjalnych działaniami kontrolnymi wobec rodzin - po odrzuceniu tych uwag przez ustawodawcę - postuluje teraz by proponowane druki wywiadu były możliwie skrócone oraz by były czytelne i uporządkowane, tak by chociaż w minimalnym stopniu służyły celowi określonemu przez projektodawcę. W propozycji ministerialnej klient miałby bowiem składać podpis zarówno pod częścią dotyczącą ustalonych faktów, jak też pod częścią dotycząca wniosków pracownika socjalnego, co stawia pod znakiem zapytania efektywność prowadzenia całego postępowania.

Dodatkowo nasza organizacja wnosi o uzupełnienie wzoru legitymacji służbowej pracownika socjalnego o przepis art. 107 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, a odnoszącego się do możliwości udzielania asysty policji i obecności drugiego pracownika socjalnego podczas wskazanych czynności. Proponujemy również wykreślenie dokumentu tożsamości, jako wymaganego w wielu ośrodkach w formie obowiązkowej kserokopii pozostawianej w aktach sprawy klienta.

Przeczytaj stanowisko Federacji skierowane do MRPiPS        

Staż adaptacyjny i test umiejętności dla osób ubiegających się o uznanie kwalifikacji zawodowych

Federacja zgłosiła również swoje uwagi do rozporządzenia adresowanego do obcokrajowców lub obywateli polskich, którzy uzyskali tytuł zawodowy pracownika socjalnego w innym niż RP - państwie. Proponujemy by w resortowym projekcie doprecyzować zasady dostarczania niezbędnych dokumentów rozpoczynających proces uznania kwalifikacji, a także wnosimy o określenie maksymalnej wysokości kosztów testu umiejętności oraz wskazanie przez podmiot przeprowadzający test zagadnień będących przedmiotem egzaminu. Postulujemy również by w przypadku nie zaliczenia pisemnej części testu, egzamin praktyczny nie był przeprowadzany.

Przeczytaj stanowisko Federacji skierowane do MRPiPS  

Kolegia pracowników służb społecznych oraz Rada Zatrudnienia Socjalnego

Nasza organizacja nie zgłosiła natomiast żadnych uwag do projektów rozporządzeń w obu ww. sprawach jako dokumentów regulujących zagadnienia w sposób techniczny.  

      

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy