W dniu 16.04.2016 r. zakończył się organizowany przez cztery krakowskie uczelnie - II Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. W tym roku patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Federacja.

Wykłady, spotkania, debaty, warsztaty i wydarzenia kulturalne wypełniły program tegorocznego tygodnia organizowanego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademię Ignatianum, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Tydzień stał się okazją do wspólnego budowania profesjonalnego wymiaru i znaczenia pracy socjalnej przez środowisko naukowe, studentów pracy socjalnej, praktyków, związkowców, pracodawców oraz przedstawicieli władz. Członkowie Federacji wzięli udział w dwóch z zaplanowanych debat. 

Profesjonalizacja pracy socjalnej jako wyzwanie

W dniu 14.04.2016 odbyła się dyskusja na ww. temat, w której wzięli udział pracownicy naukowi i kierownicy wydziałów oraz instytutów pracy socjalnej uczelni krakowskich, dyrektorzy krakowskich instytucji pomocy społecznej, kierownik Spółdzielni Socjalnej Równość, przewodniczący naszej Federacji, pracownik socjalny MOPS w Krakowie oraz przedstawiciele studentów. Honorowym gościem i uczestnikiem dyskusji była Podsekretarz Stanu w MRPiPS - Pani Elżbieta Bojanowska.

Wprowadzając do dyskusji i nawiązując do badań socjologicznych oraz spotkań z pracownikami socjalnymi - Pani Minister zwróciła uwagę na potrzebę budowania tożsamości i prestiżu zawodowego pracowników socjalnych w kontekście profesjonalizacji pracy socjalnej. Profesjonalizm zawodowy to według Wicemister nie tylko wykształcenie i specjalistyczna wiedza, ale też misja budowana wokół wartości i standardów etycznych. Pani Minister postawiła też pytanie o kierunek zmian w sprawie profesjonalizacji pracy socjalnej zarówno w kontekście aksjologicznym, jak i instytucjonalnym.

Dyskutanci zwrócili uwagę na wyzwania pracy socjalnej wobec narastającego problemu starzejącego się społeczeństwa i powstawania nowych obszarów specjalizacji. Podniesiono również zagadnienie potrzeby reformy instytucji pomocy społecznej, konsekwentnego rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych oraz wypracowania adekwatnych narzędzi realizacji tych dwóch sposobów działań zawodowych pracownika socjalnego.

W tym kontekście przewodniczący Federacji zgłosił postulat otwarcia dyskusji i środowiskowych konsultacji dotyczących zmiany i reformy kwestionariusza rodzinnego wywiady środowiskowego oraz realnej współpracy MRPiPS z organizacjami reprezentującymi pracowników socjalnych, w tym organizacjami związkowymi, które tak jak Federacja, także programowo zajmują się reformą zawodu i pracą socjalną jako profesją.

W dalszej części pojawił się również problem rozumienia pracy socjalnej w kontekście wymaganej sprawozdawczości nastawionej na ilościową ocenę działań pracowników socjalnych.

Wyrażono potrzebę zmian organizacyjno – finansowo – prawnych, które umożliwiałyby i w pewnym sensie wymuszały profesjonalizację pracy socjalnej, podkreślano także wartość superwizji jako warunku szczególnego takiej profesjonalizacji .


 

Powszechne lecz mało znane. Refleksja na temat związków zawodowych w pomocy społecznej.

Z kolei na zakończenie Tygodnia Pracy Socjalnej w murach gościnnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji ze studentami oraz samymi pracownikami socjalnymi. Inicjatorem debaty byli studenci II roku niestacjonarnych studiów pracy socjalnej wspomnianej krakowskiej uczelni. Wiceprzewodniczący Federacji wraz z członkami Federacji przedstawili teoretyczne oraz praktyczne aspekty działania organizacji związkowych w pomocy społecznej.

W wystąpieniu podkreślano znaczenie samoorganizacji pracowników pomocy społecznej dla efektywnej pracy nad polepszeniem warunków pracy (wynagrodzeń, uprawnień), prestiżu zawodowego oraz budowania tożsamości zawodowej i samej profesji. Przypomniano, iż tylko niespełna 10% pracowników socjalnych jest aktywnych społecznie poza pracą, zdecydowanie mniej należy natomiast do związków zawodowych. Z kolei przy okazji formułowania oczekiwań naszej grupy zawodowej powołujemy się często na przykład innych służb społecznych, które potrafią wywalczyć lepsze warunki zatrudnienia, ale dysponując jednocześnie silniejszą reprezentacją.

Federacja przedstawiła obecnym i przyszłym pracownikom socjalnym swoją wizję i działania mające odwrócić obecny trend marginalizacji pracy socjalnej oraz samych pracowników socjalnych. Wskazywano na potrzebę wsparcia tych działań.

Na zakończenie studenci, pochodzący również z Podhala wręczyli przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Federacji prezent - góralską ciupagę oraz kapelusz. Szczególnie ciupaga może okazać się przydatna w działalności związkowej ;)

        

       

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy