Resort rodziny zgodził się z postulatem Federacji by w planowanych zmianach do ustawy o pomocy społecznej w zakresie procedury przyznawania zasiłku stałego, uprościć i usprawnić tryb przyznawania ww. świadczenia.

Przypominamy - projektowana zmiana w ustawie, będąca wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zakłada że wobec osoby oczekującej na uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności celem przyznania lub kontynuacji dla niej świadczenia w formie zasiłku stałego - z urzędu wszczyna się postępowanie o przyznanie na ten czas oczekiwania zasiłku okresowego, a postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego zawiesza się do czasu uzyskania orzeczenia.

Jak mogłoby być, a jak będzie?

Pierwotne brzmienie projektowanego przepisu skutkowałoby tym, że nawet w przypadku gdy po przeprowadzonym wywiadzie okazałoby się że dochód osoby lub rodziny nie kwalifikuje jej do przyznania żadnego ze świadczeń (zasiłku stałego lub okresowego), to i tak postępowanie w sprawie zasiłku stałego można będzie zakończyć dopiero po dostarczeniu przez klienta orzeczenia o niepełnosprawności. W skrajnym przypadku takie postępowanie mogłoby się toczyć przez oznaczony okres nawet do 3 lat.

Dzięki poprawce Federacji, już tylko po przeprowadzonym wywiadzie i stwierdzeniu, iż dochód osoby bądź rodziny przekracza ustawowe kryterium - możliwe będzie wydanie decyzji odmownej niezależnie od kwestii dostarczonego orzeczenia.

Warto podkreślić, iż uwaga Federacji została zaaprobowana jako jedyna z wielu innych zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Teraz pracami nad ww. zmianą zajmie się parlament.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy