Komenda Główna Policji odpowiada na apel Federacji w sprawie legitymowania pracowników socjalnych.

Wydział Prewencji KGP w piśmie adresowanym do naszej organizacji oraz podczas rozmowy osobistej z Przewodniczącym PFZPSiPS potwierdził zasadność i prawidłowość legitymowania pracowników socjalnych w trakcie większości standardowych czynności w terenie z ich udziałem, jedynie na podstawie obowiązującej legitymacji służbowej. Wytyczne Komendy Głównej Policji w tej sprawie zostaną teraz przekazane za pośrednictwem Komend Wojewódzkich do wszystkich jednostek Policji w kraju.

Jednocześnie KGP zaznacza, że podczas czynności procesowej przesłuchania, niezależnie od funkcji pracownika socjalnego, zastosowane mają przepisy kodeksu postępowania karnego, które z jednej strony obligują do pozyskania jego danych adresowych, ale z jednoczesnym ich zanonimizowaniem w aktach sprawy i ograniczeniem dostępu do nich wyłącznie dla organu prowadzącego postępowanie.

Art. 148a kpk

§ 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie.

§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonych i świadków zawarte są w dokumentach innych niż protokół, o którym mowa w § 1, dokumenty, w całości lub w części, w jakiej zawierają te dane, przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentów lub ich części, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi. 

Mając nadzieję, że powyższe wyjaśnienia i działania okażą się wystarczające - w dalszym ciągu apelujemy o informowanie Federacji o przypadkach naruszeń w tym zakresie.

Przeczytaj pismo KGP w sprawie legitymowania

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy