W dniach 2-6 marca 2017r. we francuskich miejscowościach Méry-sur-Oise i Pierrelaye odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „OUR VOICES”, współfinansowany przez Komisję Europejską. Projekt dotyczył zapewnienia pełnego udziału osób ubogich wykluczonych w życiu publicznym. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Federacji.

W 2016 i 2017 roku równolegle w trzech krajach: Irlandii, Hiszpanii i Polsce członkowie i sympatycy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat (osoby wykluczone, osoby pomagające – wolontariusze, pracownicy socjalni oraz naukowcy) odbyli szereg spotkań, które miały na celu zabranie głosu w imieniu tych grup i skierowanie wniosków do Rady Europy. W Projekcie uczestniczyło również Stowarzyszenie Andecha, wspomagające koordynację działań.

Podsumowaniem spotkań były wspólne międzynarodowe zajęcia w podparyskich miastach. Każdy z krajów pracował inną metodą i zajmował się inną dziedziną polityki społecznej.

Grupa z Irlandii zainteresowała się świadczeniami z zakresu ochrony zdrowia kierowanymi m.in. do osób uzależnionych (np. od alkoholu, narkotyków), opuszczających zakłady karne.

Uwzględniając doświadczenia osób wychodzących z nałogu, grupa z Irlandii zwróciła uwagę na trzy zasadnicze problemy

 1. brak poczucia bycia wysłuchanym przez pracowników służb medycznych;
 2. brak możliwości kształcenia młodych (12 – 21 lat) w zakresie uzależnień przez osoby, które doświadczyły tego problemu ze względu na obowiązujące przepisy;
 3. brak alternatywnej i atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu.

Rozwiązania/próby polepszenia sytuacji:

       1.ciągłość opieki medycznej przez tego samego lekarza, co pozwoli zbudować relację opartą na zaufaniu
       2. powołanie rzeczników osób dyskryminowanych
       3. wspieranie powstawania w lokalnych środowiskach miejsc spotkań dla młodzieży.

Grupa z Hiszpanii, w skład której wchodziły osoby bezrobotne, pracowała nad kwestiami dotyczącymi  niepewności i pogarszających się warunków na rynku pracy:

Zwrócono uwagę na następujące kwestie

 1. brak zainteresowania pracodawców godziwymi warunkami pracy;
 2. niższe wynagrodzenia w porównaniu z latami ubiegłymi;
 3. zbyt mała liczba szkoleń dla bezrobotnych, kierowanie na nie osoby bez rozpoznania ich zainteresowań oraz predyspozycji do wykonywania konkretnego zawodu.

Rozwiązania/próby polepszenia sytuacji:

 1. podwyższenie płacy minimalnej (hiszpański oddział ATD wniósł skargę do Rady Europy w sprawie nierównego minimalnego wynagrodzenia w poszczególnych wspólnotach autonomicznych);
 2. możliwość wyboru szkoleń przez osoby zainteresowane;
 3. współpraca pomiędzy różnymi podmiotami (łącznie z pracodawcami) w zakresie odbywania dłuższych staży zawodowych przez bezrobotnych oraz stosowanie ulg dla firm przyjmujących na takie staże.

 Grupa z Polski postawiła sobie pytanie:

„Co ułatwia, a co utrudnia podmiotowy dialog pomiędzy stronami (pomagaczami i potrzebującymi), prowadzący do korzystnego i wspólnie wypracowanego rozwiązania problemów zgodnie z prawami człowieka?”

Metodą krzyżowania wiedzy klientów pomocy społecznej, pracowników socjalnych, wolontariuszy i pracowników naukowych wypracowaliśmy następujące postulaty:

 1. opublikowanie napisanej zrozumiałym językiem broszury informacyjnej o procedurach jakimi kieruje się pracownik socjalny (rodzinny wywiad środowiskowy, diagnoza, ocena) i prawach przysługujących klientom pomocy społecznej;
 2. powołanie Rzecznika Klienta
 3. możliwość występowania o zmianę pracownika socjalnego w sytuacji konfliktu między nim, a osobą, starającą się o pomoc
 4. w miarę posiadanych możliwości umieszczanie w widocznych miejscach w Ośrodkach Pomocy Społecznej tablic z informacjami zawartymi w broszurach (pkt 1).

W ciągu trzech dni w centrum konferencyjnym ATD w Pierrelaye i Méry-sur-Oise odbywały się sesje plenarne, liczne prezentacje oraz dyskusje, które umożliwiły przedstawienie efektów pracy poszczególnych krajów oraz wymianę doświadczeń. Bardzo interesujące były również spotkania w małych międzynarodowych grupach roboczych. Pozwoliły one na bliższe poznanie się uczestników oraz szczegółowe zapoznanie się z sposobami ich pracy. W pracach uczestników bardzo ważnym głosem był zdanie zaproszonych gości tj.:

Pani Anny Rurka – Przewodniczącej Konferencji Organizacji Międzynarodowych w Radzie Europy;

François Vandamme – Członka Europejskiej Komisji Praw Socjalnych przy Radzie Europy

Cecilii Forrestal – pracującej w organizacji CAN w Irlandii, zajmującej się budowaniem bardziej równego społeczeństwa poprzez rozwój społeczności lokalnych. Jest zaangażowana w sprawę FIDH (Międzynarodowej Federacji Praw człowieka) przeciw Irlandii w kwestii nieprzestrzegania Karty Społecznej.

Hugh Frazer – Koordynatora EAPN (Europejska Sieć Polityki Społecznej).

Ich wskazówki dotyczące procedury składania i rozpatrywania skarg do Rady Europy okazały się bardzo pomocne dla wielu uczestników spotkania. W efekcie wspólny głos uczestników w sprawie poprawy sytuacji osób wykluczonych w Europie zostanie przedstawiony w czerwcu tego roku na forum Rady Europy.

Spotkanie w Méry-sur-Oise i Pierrelaye było wypełnione nie tylko  pracą merytoryczną. Znalazł się czas na wspólny wypoczynek, jak również na zwiedzanie miejsca, od którego wszystko się zaczęło dzięki Ojcu Józefowi Wrzesińskiemu. Po całodziennych spotkaniach merytorycznych, był również czas wspólne gotowanie. Każdy wieczór upływał w rytmie muzyki. A na koniec uczestnicy wspólne zwiedzili Paryż.

Dziękujemy naszym Przyjaciołom z Irlandii, Hiszpanii i Polski za wspólnie spędzony czas.

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy