Projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych jeszcze nie został przyjęty, a już powołani w tej sprawie przez Prezydenta RP eksperci znaleźli się na liście prelegentów w jednym z płatnych seminariów organizowanych w Warszawie. Federacja o swoich wątpliwościach poinformowała Pana Andrzeja Dudę.

Przypominamy - projekt ustawy o centrach usług społecznych (CUS) opracowywany jest przez Narodową Radę Rozwoju – Sekcję Polityka społeczna, rodzina. Tymczasem, pomimo trwania procesu legislacyjnego ww. ustawy -  doradcy oraz eksperci, którzy byli zaangażowani w proces jej tworzenia, już dziś angażują się w płatne wydarzenie (seminarium) dotyczące ww. projektu, który jeszcze nie wszedł w życie i nadal jest przedmiotem trwającego sporu pomiędzy pomysłodawcami, a organizacjami praktyków.

W liście adresowanym do Prezydenta RP - federacja ocenia, iż czerpanie korzyści lub pobieranie opłat za uczestnictwo w spotkaniach, debatach, seminariach etc. oraz zaangażowanie się w te wydarzenia, w założeniu niezależnych ekspertów konstytucyjnych organów państwa, z których część już otrzymała wynagrodzenia z środków publicznych – nie licuje z powagą pełnionej przez nich funkcji oraz może stawiać pod poważnym znakiem zapytania ich rzetelność oraz obiektywizm. Ponadto taki sposób postępowania - zdaniem PFZPSiPS - niestety utwierdza społeczną stronę praktyków w zarzutach formułowanych wobec tworzonego aktu prawnego, w którym wiele pierwotnych zapisów, naszym zdaniem wręcz ocierało się o lobbowanie na rzecz przyjęcia określonych rozwiązań, związanych również z zapewnieniem podmiotom szkolącym nowego rynku do określonych typów szkoleń, a co za tym idzie również uprawnień.     

Warto przy tej okazji wspomnieć, iż w zbliżonym stanie faktycznym na przełomie lat 2012/2013, kiedy to wykazano, iż pracownicy ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyli w charakterze prowadzących w płatnych szkoleniach dotyczących nie przyjętej wtedy i zresztą dotąd - ustawy o agencjach pracy socjalnej, reakcja ich przełożonych była natychmiastowa i jednoznacznie potępiająca takie praktyki.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej stoi na stanowisku, że transparentność procesu tworzenia prawa wymaga również by osoby zaangażowane w zmiany legislacyjne, nawet nie stwarzały cienia wątpliwości, co do charakteru ich uczestnictwa w płatanych formach wydarzeń zewnętrznych. Wysokie standardy etyczne, pomimo sytuacji dopuszczonych prawem – powinny również, a może nawet przede wszystkim cechować przedstawicieli środowiska naukowego oraz doradców państwowych organów. 

Przeczytaj pismo do Prezydenta RP

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy