Doczekaliśmy się ogólnych wytycznych resortu rodziny w/s działań pomocy społecznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Ministerstwo po naszych pismach wskazuje, jak ma ogólnie wyglądać udzielanie pomocy i ochrona pracowników. Mamy nadzieję, że w poniedziałek trafią do jednostek pomocowych szczegóły rozwiązań i dostarczone zostanie konkretne wsparcie od administracji rządowej m.in. w formie procedur i środków ochronnych.

Ochrona pracowników – działania pomocowe mają sens, gdy pomagający są bezpieczni

MRPiPS: „Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego prowadzących domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze przesłane zostały rekomendacje dotyczące podjęcia działań w celu uniemożliwienia wstępu na teren placówek osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności. Dodatkowo mieszkańcy domów pomocy społecznej i personel oraz dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych mają zostać poinformowani o konieczności ograniczenia aktywności poza terenem placówki, a także o konieczności przestrzegania zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego.

W przypadku ośrodków wsparcia prowadzących miejsca całodobowego pobytu zalecenie dotyczy zapewnienia stosownej opieki nad osobami, które obecnie przebywają w tych miejscach, a także ograniczenie przyjmowania nowych osób.

Także dla samych kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przygotowaliśmy szereg zaleceń na czas trwającej pandemii, w tym m.in.:

-Ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w terenie

-Zapewnienie pracownikom dostępu do niezbędnych środków higieny

-Pracownicy powinni zapoznać się i stosować do zasad dotyczących zapobiegania koronawirusa oraz zaleceń inspekcji sanitarnej

-Wszelkie sprawy należy załatwiać i procedować w formie elektronicznej i poprzez rozmowy telefoniczne”

Niesiemy pomoc osobom zdrowym

Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi - to wspólnie z organizacjami społecznymi i jako pracownicy pomocy społecznej - wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy osobom niesamodzielnym np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi). Oprócz tego przychylamy się do rekomendacji, by udzielać pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, również wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej dla osób objętych kwarantanną. Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych etc.

Niejasne rekomendacje dotyczące osób w kwarantannie

W dzisiejszym komunikacie Ministerstwo Rodziny stwierdza: Kolejną istotną kwestią jest zabezpieczenie pomocy w formie posiłku i produktów żywnościowych dla tych osób, które objęte są domową kwarantanną. Gmina jest zobowiązana do przyznania pomocy w przypadku, gdy osoba starsza, samotna, niepełnosprawna nie jest w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku. W tym przypadku wójt, burmistrz, prezydent w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej wyznacza osobę, która dostarczy posiłek do osoby objętej kwarantanną.

Przypominamy, iż dotąd resort nie wyjaśnił jak ma wyglądać „krok po kroku” dostarczanie żywności osobom potencjalnie chorym. Biorąc pod uwagę informacje dotyczące okresu utrzymywania się wirusa w powietrzu i na powierzchniach, konieczność zachowania odpowiednej odległości, a także brak przeszkolenia pracowników pomocy, brak procedur i ich zaopatrzenia w środki ochronne – nadal pozostajemy w stanie, w którym pracownik w konkretnych okolicznościach, może i powinien skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 210 kodeksu pracy (stan niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia oraz nie odpowiadający zasadom BHP). Od kontaktu z osobami w strefie zagrożenia lub kwarantanny są powołane służby. Przypominamy, że profesjonalne pomaganie nie może opierać się na naszej intuicji i dobrych intencjach, a powinno być oparte na działaniu metodycznym, profesjonalnie przygotowanym i bezpiecznym. Czekamy zatem na szczegóły rozwiązań przygotowanych przez resort i odpowiedź na wszystkie nurtujące nas pytania.

Cały komunikat MRPiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy