Zgłoszony przez Federację postulat dotyczący telefonicznego wywiadu środowiskowego zostanie zrealizowany w specustawie, która trafi pod obrady parlamentu. Posiedzenie Sejmu RP na odbyć się w tej sprawie już w tym tygodniu. Ustalenie sytuacji osób będzie następowało na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, a także na podstawie dokumentów uzyskanych elektronicznie od rodziny lub z innych żródeł na podstawie art. 105 u.p.s.

Co ważne - projektowany przepis przewiduje, że rozmowa telefoniczna i pozyskiwanie dokumentów w ww. sposób, będzie miało zastosowanie, nie tylko do osób poddanych kwarantannie, ale także pozostałych świadczeniobiorców pomocy społecznej. To oczekiwana zmiana, ponieważ pozwoli zabezpieczyć samych pracowników socjalnych, a także rodziny korzystające lub ubiegające się o pomoc. Pozostałe zmiany przewidziane w specustawie, mają według naszych informacji, dotyczyć także wydłużenia prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności np. zasiłku stałego, jeśli w tym czasie skończy się termin ważności danego orzeczenia, a także zabezpieczenia dotacji dla środowiskowych domów samopomocy.     

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy