Państwowa Inspekcja Pracy, po zakończonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, wniosła o ukaranie pracodawcy za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z przewodniczącym lokalnej organizacji związkowej, a także zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu utrudniania działalności związku zawodowego. Stwierdzono także szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy i BHP. Z kolei Federacja składa wniosek o odwołanie z funkcji dyrektor MOPS.  

 Od 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, od 2019 r. trwa spór zbiorowy w przedmiocie wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników jednostki. Wynagrodzenia pracowników MOPS w Wejherowie należą do najniższych w regionie oraz kraju, stąd decyzja o wszczęciu sporu zbiorowego. Obecnie spór ten znajduje się na etapie mediacji, prowadzonej przez mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Równolegle, nasza zakładowa organizacja związkowa tj. Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, zdecydowała o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. Na powyższą decyzję wpłynęła postawa kierującej MOPS w trakcie mediacji, która mając możliwość zawarcia porozumienia ze stroną związkową, i które to porozumienie zakończyłoby trwający spór, dokonując wcześniej w trakcie sporu częściowej regulacji pensji pracowników - wolała publicznie stwierdzić cyt. "nie pozwolę, żeby jakby przypisać sobie (przyp. przez związek) moją pracę".

O sprawie pisaliśmy tutaj

Zamiast zakończyć więc spór postępowanie Pani Dyrektor MOPS doprowadziło do akcji protestacyjnej. W odpowiedzi na protest zgłoszony został przez dyrektor MOPS zamiar rozwiązania stosunku pracy z przewodniczącym lokalnego związku bez uzyskania od tej organizacji zgody wymaganej prawem (art. 32 ustawy o związkach zawodowych). W zakończonej właśnie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzono, że powyższe działanie stanowi rażące naruszenie prawa pracy i Państwowa Inspekcja Pracy, sama wniosła do sądu karnego o ukaranie pracodawcy. Dodatkowo w trakcie kontroli stwierdzono, że mogło dojść do naruszeń pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i PIP powiadomiła o powyższym prokuraturę.

Kontrola Inspekcji w MOPS wykazała również szereg istotnych naruszeń dotyczących prawa pracy i BHP, w tym: nieprawidłowości w naliczaniu dodatku za pracę w porze nocnej oraz w udzielaniu urlopów wypoczynkowych, brak orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do pracy, nieprawidłowość w wewnętrznej polityce antymobbingowej, a także brak w budynku wyznaczonej toalety dla mężczyzn oraz brak wentylacji grawitacyjnej.

Oprócz działań Inspekcji, Federacja wystosowała wezwanie do Prezydenta Wejherowa o usunięcie nieprawidłowości w podległej jednostce, w tym o rozważenie możliwości odwołania dyrektor MOPS z zajmowanego stanowiska. Nie widzimy już bowiem możliwości ułożenia sobie właściwej współpracy z kierującą jednostką zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Nasza ankieta - weź udział!

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy