W odpowiedzi na pytania skierowane przez Federację, resort rodziny potwierdza, że wypłacany dodatek zadaniowy dla pracowników domów pomocy społecznej (1450 zł) przysługuje także za okres urlopu wypoczynkowego oraz w trakcie zwolnienia związkowego. Co ważne, dodatek ten może być także wypłacany pracownikom, którym powierzono bezpośrednią pracę z mieszkańcami jedynie na czas pandemii. MRiPS dodatkowo informuje naszą organizację o działaniach podejmowanych w związku ze wzrostem zakażeń w DPS-ach.   

 Jak wynika z pisma przesłanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MRiPS - istnieje również możliwość różnicowania wysokości dodatku zadaniowego proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych bezpośrednio z mieszkańcami DPS. Zasady wypłąty dodatku powinny być określone w regulaminie wynagradzania domu, a ten uzgodniony ze związkami zawodowymi (art. 30 ust. 6 u.z.z.). 

Przeczytaj stanowisko Departamentu

Z kolei wiceminister Stanisław Szwed w obszernym stanowisku Ministerstwa dotyczącym wzrostu zakażeń COVID-19 w domach pomocy społecznej, przedstawia działania resortu mające na celu ograniczenie negatywnych skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jednocześnie, jak wskazuje:

Z pisma Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 15 października 2020 r. wynika, że w okresie od 15 marca do 8 października 2020 r. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 52 skargi dotyczące pracodawców prowadzących domy pomocy społecznej. Zdecydowana większość problemów poruszonych w dokonanych zgłoszeniach dotyczyła prawnej ochrony pracy. Jedynie w przypadku 9 podmiotów skargi dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przeczytaj całe pismo MRiPS

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy