Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiedziało na apel Federacji dotyczący zmian w obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na rzecz uzyskania stypendium socjalnego. Resort edukacji wyjaśnia, że obowiązek ten nie jest bezwzględny, jednak rozważa zmiany w tym zakresie. Ośrodkom pomocy społecznej, po naszej interwencji przekazano wytyczne w tym zakresie. 

Przypominamy - Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, której celem będzie zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej na potrzeby ustalenia prawa do stypendium socjalnego. Jak wykazujemy - obowiązek narzucony studentom jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.  

Także resort edukacji potwierdza w przesłanym piśmie, że:

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej (albo centrum usług społecznych) nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ww. ustawy. Przepis ten nie stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zauważa, jednak, że

Dostarczone przez studenta zaświadczenie jest dodatkowym środkiem dowodowym, podlegającym ocenie przez organ przyznający stypendium (czyli rektora albo komisję stypendialną) łącznie z pozostałym materiałem zgromadzonym w aktach sprawy. (...) Student, któremu odmówiono wydania zaświadczenia lub wydano zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznych, nie jest pozbawiony możliwości otrzymania stypendium socjalnego.

Ministerstwo odsyła także studentów oraz pracowników OPS do komunikatów zamieszczonych na stronach, gdzie szczegółowo wyjaśniono zasady postępowania w omawianym przypadku (KOMUNIKAT 1, KOMUNIKAT 2). 

W konkluzji odpowiedzi skierowanej do Federacji MEiN zapowiada, że 

rozważana jest zmiana omawianego artykułu przy okazji nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wstępna koncepcja zmiany zakłada utrzymanie dla studentów o najniższym dochodzie obowiązku dołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, zaś w przypadku, gdy rodzina nie korzysta z tego wsparcia, niezbędne będzie udokumentowanie przez studenta źródeł utrzymania rodziny w inny sposób. Tym samy znacząco zmniejszy się liczba wnioskujących do ośrodków pomocy społecznej o wydanie takiego zaświadczenia.

Przeczytaj całą odpowiedź 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy