Poniżej przedstawiamy komunikat dla pracowników MGOPS w Końskich w związku z toczącym się sporem zbiorowym.

 Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (Federacja) informuje, że działając w imieniu i na rzecz zakładowej organizacji związkowej w MGOPS w Końskich, od 2019 r. prowadzi spór zbiorowy, który obejmuje m.in. postulat podwyższenia wynagrodzenia wszystkich pracowników MGOPS w Końskich o kwotę 1000 zł. Spór ten jest obecnie na etapie prowadzonych mediacji z wyznaczonym mediatorem.

W miesiącu grudniu tj. przed kolejnym planowanym posiedzeniem mediacyjnym, pracodawca przedstawił nam zestawienie planowanej zmiany wynagrodzenia zasadniczego pracowników MGOPS w Końskich od 2021 r. Z zestawienia wynika, że oprócz wzrostu płacy zasadniczej gwarantowanej ustawowo, która miałaby dotyczyć 51 pracowników, pozostałe 39 osób mogłoby otrzymać regulację na poziomie 80 zł brutto tj. netto ok. 69 zł.

Celowo używamy słowa „regulacja”, ponieważ nawet przy ewentualnym zróżnicowaniu wysokości ww. kwoty w obrębie tejże grupy 39 pracowników, nie można naszym zdaniem traktować powyższego, jako realnej podwyżki, a już na pewno takiej, która pozwalałaby rozwiązać trwający spór zbiorowy. Taka też informacja, dotycząca braku naszej zgody na ww. kwoty, została przekazana pracodawcy oraz wiceburmistrzowi podczas ostatnich rozmów z udziałem mediatora. Liczyliśmy jednocześnie, że z końcem roku 2020 r. i początkiem roku bieżącego, zostaną podjęte decyzje koneckich decydentów, które pozwolą na godny wzrost ww. pensji. Nasze oczekiwanie w tym zakresie przedstawiliśmy podczas ostatnich mediacji.

W dniu 11.01 br. pracodawca poinformował nas jednak, że radni Rady Miejskiej w Końskich przyjęli budżet gminy na niezmienionym poziomie.

Niniejszy komunikat zdecydowaliśmy się sporządzić w związku z faktem, iż wśród pracowników przekazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu rozmów oraz stanowiska Federacji. O powyższym poinformowaliśmy również wyznaczonego mediatora.    

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy