Federacja zawarła porozumienie kończące spór zbiorowy w/s włączenia co najmniej 10% premii regulaminowej do podstawy wynagrodzeń wszystkich pracowników MOPR w Opolu. Pomysł początkowo zgłaszał sam dyrektor jednostki, ale tuż na początku roku wycofał się z inicjatywy, tłumacząc rezygnację ograniczeniami budżetowymi i obowiązującymi regulacjami w zakresie systemu wynagradzania pracowników. Okazało się jednak, że planowana przez pracodawcę równoległa zmiana regulaminu wynagradzania, od której zależeć miało włączenie premii, od samego początku nie mogła wejść w życie, ponieważ druga z działających w MOPR organizacji związkowych nie była, wbrew sugestiom, reprezentatywna. Pracodawca wiedział o tym już w ubiegłym roku. 

 Federacja w powyższej sprawie działała w imieniu i na rzecz naszej zakładowej organizacji związkowej tj. Związku Zawodowego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Nasza lokalna organizacja od początku, gdy tylko dyrektor MOPR zgłosił pomysł włączenia premii do wynagrodzeń zasadniczych, co wiązałoby się z równoległym przyjęciem mniej korzystnych zmian w regulaminie wynagradzania (m.in. pomniejszenie premii), optowała za zmianami, ale pod warunkiem udzielenia pracownikom pisemnych gwarancji wzrostu pensji i określenia sprawiedliwych zasad podziału przenoszonych środków. Wnioskowaliśmy więc o zawarcie pisemnego porozumienia z dyrekcją MOPR, które w sposób bezpieczny dla zatrudnionych, pozwoliłoby przeprowadzić cały proces, tak by nie okazało się ostatecznie, iż przyjęcie regulaminu, nie będzie oznaczało samych regulacji pensji dla wszystkich zatrudnionych lub ich sprawiedliwego podziału.     

W MOPR w Opolu działa jednak druga organizacja związkowa, co do której część samych pracowników ośrodka sądzi, iż jest to tzw. żółty związek zawodowy. Okazało się bowiem, że ta druga organizacja, bez żadnych zastrzeżeń przyjęła niepewną propozycję pracodawcy dokonania zmian w regulaminie płacowym. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, przy odmiennych stanowiskach związków – to dyrektor jednostki mógłby w efekcie przyjąć proponowane przez siebie zmiany z pominięciem uwag związkowców. I tak by się zapewne stało. By jednak było to możliwe, nie działająca w strukturach Federacji organizacja z Opola, musiałby wykazać że jest reprezentatywna tj. skupia odpowiednią liczbę zrzeszonych pracowników. Jak się jednak okazało, już po zawarciu przez nas porozumienia, w wymaganym terminie „niezależny” związek nie spełniał tego wymogu i wada prawna w tym zakresie nie została - naszym zdaniem - usunięta. Zdanie tej organizacji pozostaje zatem bez wpływu na zapropnowane i zawarte przez Federację porozumienie, nawet gdyby pracodawca dopuścił ją do konsultacji. Sam dyrektor jednostki przyznał bowiem w piśmie do Federacji (przesłane nam 26.02.21 r.), że nie ma wiedzy, by organizacja ta była częścią innego związku i podał znaną sobie liczbę jej członków wskazującą na brak reprezentatywności już w grudniu 2020 r. Teraz, jak zauważyło część pracowników MOPR - trwa gorączkowe poszukiwanie nowych członków przez "niezależny" związek, co w przyszłości miałoby zapewnić dyrekcji możliwość wprowadzania zmian już bez oglądania się na stanowisko organizacji związkowych.  

Federacja, chcąc bezpiecznie i sprawiedliwe zrealizować postulat włączenia 10% premii do podstawy wynagrodzenia wszystkich pracowników MOPR, wystąpiła więc ze sporem zbiorowym i już na etapie rokowań, w dniu 25.02.2021 r. zawarła z dyrektorem jednostki stosowane porozumienie. Treść zaproponowanego przez nas porozumienia, w całości i bez własnych poprawek, zaakceptował dyrektor ośrodka. Na jego podstawie – nie tylko nastąpi gwarantowane powiększenie pensji zasadniczej dla wszystkich zatrudnionych, ale także wskazano na te grupy, które mogłyby zgodnie z decyzją pracodawcy, liczyć na bardziej korzystne wyrównanie (zarabiający poniżej pensji minimalnej, przyszli emeryci oraz osoby zarabiające gorzej na równorzędnych stanowiskach). Mamy nadzieję, że już w połowie roku uda się uzgodnić także podwyżki dla pracowników zgodnie z postulatem naszego lokalnego związku w drugim z trwających sporów zbiorowych.    

      

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy