Wracamy do sprawy Pani Iwony Wielgopolan - dyrektor DPS w Rudzie Pilczyckiej, którą Sąd Rejonowy we Włoszczowie (Wydział Karny) właśnie uznał winną zarzucanego jej czynu tj. bezprawnego zwolnienia członków naszego związku zawodowego i w wydanym wyroku nakazowym wymierzył jej karę grzywny. Wcześniej Sąd Pracy przywrócił do pracy w trybie natychmiastowym nasze zwolnione koleżanki, które sygnalizowały nieprawidłowości w DPS podczas pandemii i nakazał wypłatę im wielotysięcznych odszkodowań za czas pozostawania bez pracy. Pani dyrektor DPS nie ma też szczęścia do Sądu administracyjnego, który już w 6 rozstrzygnięciach wydał niekorzystne dla pracodawcy wyroki i postanowienia m.in. stwierdzając, że kierowany przez Ww. organ dopuszczał się bezczynności, w tym bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wymierzył grzywnę zainteresowanej z uwagi na nieprzekazanie skargi naszej organizacji.

 

Nie są to jedyne problemy pracodawcy. Sama Państwowa Inspekcja Pracy, która wnosiła o ukaranie Pani Iwony Wielgopolan przez Sąd Karny - w prowadzonym postępowaniu kontrolnym wydała wobec pracodawcy 19 decyzji ustnych, 25 wniosków oraz 3 nakazy związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w tym naruszeniem przepisów prawa pracy. Świadczy to naszym zadaniem o skali naruszeń w tym domu, a koszty związane z przegrywanymi sprawami bezpośrednio obciążają budżet tej jednostki (powiatu). Co więcej – także radni powiatu koneckiego uznali naszą skargę na działania pracodawcy za zasadną.

O całości działań dyrektor DPS w Rodzie Pilczyckiej informowany jest Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec. Ten jednak w odpowiedzi m.in. na pytanie Federacji – „Jakie działania (w tym służbowe) zostały przez niego dotychczas podjęte wobec dyrektor DPS „Etola” lub będą realizowane, w jakim terminie i z jakim ewentualnym dotychczasowym efektem?”, stwierdził w jednym zdaniu, że cyt. „W związku ze stwierdzonymi przez Radę Powiatu w Końskich uchybieniami, z Dyrektorem DPS została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca mająca wyeliminowanie nieprawidłowości w przyszłości”.

Czekając na uprawomocnienie się części z ww. wyroków – Federacja zamierza podjąć dalsze działania prawne wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Helpdesk COVID-19

Partnerzy

Polecamy