Kancelaria Prezydenta RP poinformowała Federację, że organizatorzy płatnego seminarium dotyczącego usług społecznych nie uzgodnili z kancelarią decyzji o wprowadzeniu odpłatności za udział w wydarzeniu. Pod wpływem pisma Federacji, doradca Prezydenta RP wziął udział wyłącznie udział w otwartym i bezpłatnym panelu eksperckim.

W Rumi odbyło się spotkanie mediacyjne w wyniku, którego zostało podpisany protokół porozumienia kończący trwający spór zbiorowy dotyczący podwyżek. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi uzyskali wzrost płac.

Kolejna nasza organizacja członkowska dopięła uzgodnienia w sprawie wzrostu płac. Tym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie otrzymali długo oczekiwane podwyżki. 

Ministerstwo Rodziny skierowało do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym. Z wynagrodzenia minimalnego ma być wyłączony dodatek stażowy, ale nadal do podstawy tego wynagrodzenia będzie można wliczać "dodatek terenowy". Federacja zgłosiła uwagę w tym zakresie w ramach trwającego procesu procedowania dokumentu.

Cztery lata temu - 15.12.2014 r. w Makowie (woj. łódzkie) doszło do tragicznego ataku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W jego wyniku życie straciły nasze koleżanki - pracowniczki socjalne - Renata Białkowska i Małgorzata Kowalczyk. Renata i Małgorzata osierociły 4 dzieci.

Ważne wsparcie dla protestujących popłynęło z Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. W specjalnej uchwale, Rada Wykonawcza EAPN Polska solidaryzuje się z pracownikami, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Proteście Pracowników Pomocy Społecznej. Rada wskazuje również na konieczność systemowych zmian w obszarze pomocy społecznej, które poprawiłby warunki pracy osób zatrudnionych.

Nasza regionalna organizacja z Kędzierzyna-Koźla nie ustaje w wysiłkach zmierzających do poprawy warunków płacowych. Po wynegocjowaniu podwyżek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, udało się dokonać regulacji także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzrost wynagrodzeń nastąpi w tym i przyszłym roku.

Publikujemy listę 100 gmin i miejscowości, w których pracownicy socjalni zarabiają najgorzej. Do każdej z gmin Federacja przekaże korespondencję adresowaną odpowiednio do: wójta, burmistrza lub prezydenta zawierającą informację o znalezieniu się na "czarnej liście" samorządów nie dbających właściwie o godny poziom wynagradzania swoich pracowników.

Jak donoszą media ponad 100 pracowników pomocy społecznej protestowało przed biurem poselskim Pani Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Protestujący domagają się realizacji ogólnopolskich postulatów naszego środowiska zawodowego oraz wyrażają oburzenie z powodu braku dialogu z pracownikami pomocy. Po raz kolejny złożono również petycję adresowaną do Minister Rodziny.

Prezydencki projekt ustawy dotyczący utworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) po pierwszym czytaniu został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzięki nagłośnieniu przez Federację kontrowersji wokół CUS, w trakcie sejmowej debaty padły jednak z ust części posłów "niewygodne" pytania wobec projektodawców.  

Trwa cykl bezpłatnych seminariów organizowanych w ramach projektu Akademii Pedagogiki Specjalnej, którego partnerem jest Federacja. Zapraszamy na drugie ze spotkań, które poświęcone będzie tematyce niepełnosprawności. W siedzibie APS w dniu 11.12 br. spotkają się po raz kolejny akademicy oraz praktycy. Już dziś warto zaplanować i zgłosić swój udział w wydarzeniu.

PowerUs - międzynarodowa sieć, która zrzesza badaczy, nauczycieli akademickich oraz praktyków skupionych wokół pracy socjalnej i edukacji włączającej wymieniła Federację jako reprezentującą pracowników socjalnych i dbająca o pracę socjalną w Polsce. Dostrzeżono również nasz kodeks etyczny.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników - Federacja wystąpiła do Resortu z wnioskiem o przekazanie kserokopii protokołów z ostatnich czterech lat z obrad komisji Rady Pomocy Społecznej opiniującej wnioski o nagrody specjalne Minister Rodziny przyznawane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Na 23 ostatnio wręczonych nagród i wyróżnień indywidualnych i zbiorowych - nagrodę przyznano tylko jednemu pracownikowi socjalnemu.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego. Zdaniem organizacji projektowane przepisy mogłyby utrudnić działania organizacji związkowych.

Federacja zgłosiła własne uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska istnieje już 10 lat. Nasz przedstawiciel uczestniczył w uroczystym seminarium, w trakcie którego podsumowano dotychczasową działalność i dyskutowano o wyzwaniach w ww. obszarze.

W naszym federacyjnym gronie tym razem witamy organizację związkową i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Dziękujemy na zaufanie i życzymy by wspólna działalność związkowa przynosiła wymierne i pozytywne skutki.

Resort rodziny niemal w całości uwzględnił zgłoszone uwagi naszej organizacji do projektu rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

Za nami ostatnie godziny 2016 r., w którym wiele działo się również w pomocy społecznej i pracy socjalnej. Wybraliśmy dla Was – naszym zdaniem – najważniejsze wydarzenia minionego roku.

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie superwizji pracy socjalnej.

Resort rodziny w odpowiedzi na apel Federacji o ustawowe zwiększenie kwoty dodatku terenowego - stoi na stanowisku, że powyższa zmiana spowodowałaby obciążenie finansowe dla budżetów samorządów. Jednocześnie Ministerstwo wskazuje ten sam samorząd jako właściwy do rozpatrzenia postulatów finansowych naszej grupy zawodowej.

Federacja otrzymała odpowiedź z MRPIPS w sprawie danych regionalnych podmiotów, które według założeń, miały udzielać pracownikom - pomoc psychologiczną oraz prawną w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa. Resort rodziny, pomimo zapewnień iż każde z województw zadeklarowało udostępnienie takiego wsparcia na poziomie powiatów - nie dysponuje jednak ich bazą teleadresową. 

Trwa dramat cywilów w Syrii, w tym w oblężonym Aleppo, w którym - jak donoszą media - cały czas dochodzi do aktów zbrodni skierowanych wobec miejscowej ludności. Na początku miesiąca po ataku z powietrza, zginął również Anas al-Basha - pracownik socjalny uczestniczący w misji niesienia pomocy dzieciom, które straciły rodziców w wyniku toczących się walk - informuje na swojej stronie IFSW.

W dniu 09.12.2016 r., zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Federacją a Uniwersytetem Jagiellońskim, odbyły się zajęcia dla studentów kierunku Praca Socjalna prowadzonego w Instytucie Socjologii.

Wracamy do sytuacji w Piątnicy, gdzie – jak przypominamy – wójt zwolnił kierownik miejscowego OPS dzień po tym, jak zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, została ona przywrócona do pracy. Od tego czasu poznajemy coraz to nowe okoliczności dotyczące sytuacji w piątnickim samorządzie oraz pomocy społecznej. Trzy z nich stały się przedmiotem skargi skierowanej przez Federację do Rady Gminy. Z jakim efektem? Obejrzycie i przeczytajcie.

Nadal nie ma porozumienia w sprawie wszczętych sporów zbiorowych w GOPS w Wierzbicy. Strajk pracowników miejscowego Ośrodka może ulec rozszerzeniu - zapowiedział podczas spotkania z radnymi Gminy Wierzbica - Wiceprzewodniczący PFZPSiPS. 

Pilne  Droga Pani ja na miejscu wójta bym Panią odstrzeliła jak słowo daję (…)” – tymi słowami miał - według relacji portalu Wierzbica 24.pl – w obecności niereagującego wójta, zwrócić się do pracownika miejscowego GOPS, wysoko postawiony w strukturze Urzędu jego pracownik w reakcji na brak dostarczenia wójtowi do przejrzenia akt postępowania o przyznanie pomocy jednego z klientów. Nagranie zajścia mające potwierdzić wypowiedziane zdanie znajduje się w prokuraturze, a Wójt oficjalnie zaprzecza by słowa padły. Resort pracy, jak przypominamy – w odpowiedzi na zapytanie PFZPSiPS - potwierdził natomiast, iż ingerowanie w postępowanie lub przeglądanie akt sprawy przez przedstawicieli organów samorządu – stoi w sprzeczności z prawem określonym ustawą o pomocy społecznej.

W dniu 11.12.2015 r. przedstawiciele Federacji spotkali się z reprezentantami Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowanych przy MOPS w Bydgoszczy.

Wiceprzewodniczący Federacji, na zaproszenie Dr hab. Huberta Kaszyńskiego (Uniwersytet Jagielloński) w dniach 8-9.12.2105 r. gościł na zajęciach w dwóch krakowskich uczelniach. Był to kolejny element działań PFZPSiPS adresowany do studentów pracy socjalnej w Polsce.

Pismem z dnia 02.12.2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało na prośbę Federacji opinię w sprawie granic ingerencji organów gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, radnych) w postępowania dotyczące przyznawania pomocy oraz w upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.