W dniu 29.05.2018 r. przedstawiciele Federacji spotkali się z Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej - Panią Krystyną Wyrwicką oraz Panem Janem Łobaszewskim - ekspertem Ministerstwa. Rozmowa dotyczyła zgłoszonego przez nas pakietu rozwiązań w zawodzie pracownika socjalnego (#ustawadlasocjalnych) oraz prezydenckich założeń w sprawie powołania Centrów Usług Społecznych.

Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny złożyli wspólne uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W dniu 21 maja br. w Krakowie miał miejsce wykład i spotkanie wiceprzewodniczącego Federacji ze studentami pracy socjalnej oraz pracownikami naukowymi Instytutu Socjologii UJ, Evangelische Hochschule Berlin i CRFMS Erasme w Tuluzie. Wizyta studentów z Francji oraz Niemiec jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez IS UJ „Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie i ich rodzinami w Niemczech, Francji i Polsce".

Wydawało się że pomysł wprowadzenia Centrów Usług Społecznych, po tym jak został oprotestowany przez środowisko i w drodze kompromisu wprowadzono w ustawie zapisy dotyczące możliwości tworzenia w strukturach OPS specjalnych komórek o tej nazwie oraz funkcji - już w tej kadencji parlamentu nie powróci. Tymczasem - jak potwierdziła Federacja - nad zmianami pracuje specjalnie powołany zespół przy Prezydencie RP.

Federacja zgłosiła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postulaty dotyczące usprawnienia systemu świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz pielęgnacyjnych. Uwagi skierowane do resortu są wynikiem inicjatywy samych pracowników zajmujących się obsługą ww. wniosków.

Z nieukrywaną radością witamy w naszej organizacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu. Nasi nowi członkowie zrzeszeni w Toruńskim Związku Zawodowym Pracowników MOPR stworzyli z naszą niewielką pomocą własną organizację związkową i zdecydowali o przystąpieniu do Federacji. Gratulujemy i dziękujemy Wam za okazane zaufanie. Życzmy by czas Waszego członkostwa został zamieniony w skuteczne działania na rzecz pracowników.

Z początkiem nowego miesiąca do naszej organizacji przystąpili pracownicy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Samorządowych Pomocy Społecznej w Częstochowie. Dziękujemy za Wasz akces do Federacji i życzymy by wspólna działalność związkowa obfitowała w wymierne efekty dla pracowników.

Federacja oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny (OSAR) zawarły formalne porozumienie o współpracy.

Witamy w naszym gronie nowych członków, którzy dołączyli do nas w Warszawie (DPS) oraz Rzeszowie (MOPS). Życzymy Wam satysfakcji i zadowolenia ze wspólnej działalności na rzecz poprawy warunków pracowniczych oraz profesjonalizacji zawodów pomocowych. 

Federacja zwróciła się do Minister Elżbiety Rafalskiej z wnioskiem o zmiany legislacyjne mające na celu szersze zwolnienie dorosłych dzieci, których rodzice nadużywali władzy rodzicielskiej z opłaty za późniejszy pobyt tychże rodziców w domach pomocy społecznej.

W związku z wydarzeniami w Piątnicy, gdzie Federacja podjęła się obrony praw i interesów zwolnionego kierownika OPS – Zarząd PFZPSiPS postanowił wydać oświadczenie dla mediów.

Nadrabiamy zaległości. 16 maja br. spotkaliśmy się z koleżankami z PCPR w Strzelcach Opolskich, które podjęły heroiczną walkę o godne warunki swojej pracy. Walkę, co ważne zakończoną sukcesem. 

Federacja złożyła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia w sprawie superwizji dla pracowników socjalnych. 

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej oraz Forum Media Polska - wydawca miesięcznika "Doradca w pomocy społecznej" rozpoczęli współpracę.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce uciążliwa powinność kserowania dokumentów tożsamości zostanie wyeliminowana. Legitymacje pracowników socjalnych mają z kolei zostać uzupełnione o wyciąg z przepisów ustawy dotyczący asysty policji i drugiego pracownika socjalnego.

Przedstawiciele Federacji w dniu 09.05.2016 r. uczestniczyli w spotkaniu poświęconym raportowi Banku Światowego w sprawie integracji społecznej w Polsce. 

Interwencja Federacji w Strzelcach Opolskich wydaje się przynosić pierwsze pozytywne efekty. Starosta strzelecki właśnie ustanowił pełniącą obowiązki dyrektora miejscowego PCPR.

PILNE Nowy przypadek napaści na pracowników socjalnych. W miejscowości Niemce (woj. lubelskie) pijany mężczyzna groził pozbawieniem życia dzieciom interweniujących pracowników MOPS.

Federacja nie ustaje w działaniach interwencyjnych dotyczących pracowników pomocy społecznej. Tym razem zajęliśmy się skandaliczną sytuacją zwolnienia kierownika OPS w Piątnicy (woj. podlaskie).

1 maja br. - symbolicznie w Święto Ludzi Pracy - przyjęliśmy w poczet członkowskich organizacji Federacji - Związek Zawodowy Pracowników MOPS w Jarosławiu. 

Pracownicy OPS Ursynów, dzięki determinacji Związku należącego do Federacji doczekali się procedury określającej zasady awansu zawodowego.