Pracownicy MOPS w Ciechanowie zrzeszeni w miejscowym Związku należącym do Federacji rozpoczęli protest. Na budynku Ośrodka został umieszczony baner, a związkowcy ubrani na czarno rozdawali ulotki przed budynkiem magistratu.

Federacja przedstawiła uwagi do ministerialnego projektu rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy. Główne zastrzeżenie naszej organizacji budzi brak zabezpieczenia finansowego dla stawianych wymogów wobec tego typu placówek.  

W dniu 14 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Federacji z odwiedzającymi nasz kraj przedstawicielami służb społecznych oraz samorządu z Ukrainy. Tematyka kilkugodzinnego wykładu dotyczyła działań pracowników socjalnych w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ważne Już tylko krok dzieli nas od ogólnopolskiego protestu pracowników pomocy społecznej. W Warszawie największe organizacje zrzeszające praktyków pomocy społecznej zawarły porozumienie i ustaliły harmonogram działań protestacyjnych, które mają być prowadzone aż do skutku. 

Ważne Fiaskiem zakończyły się działania praktyków zmierzające do wdrożenia przez Ministerstwo Rodziny kluczowych postulatów środowiska. Resort zerwał dotychczas prowadzony dialog. Federacja w piśmie adresowanym do Pani Elżbiety Rafalskiej zapowiedziała wejście w otwarty spór z Rządem RP.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu wszczęli spór zbiorowy i po etapie rokowań rozpoczęli protest mający doprowadzić do podwyżek ich wynagrodzeń. Na regulacje uposażeń czekają już 10 lat i dopiero działania związkowe odwróciły niemoc dotyczącą perspektywy wzrostu pensji.

Federacja złożyła żądania zmiany praw i obowiązków pracowniczych oraz zasad wynagradzania w pięciu stołecznych jednostkach pomocy społecznej. Jednocześnie wystosowano apel do Prezydent m.st. Warszawy o czynne włączenie się w rozwiązanie ewentualnego sporu zbiorowego. 

Kancelaria Prezydenta RP na wniosek Federacji upubliczniła listę ekspertów i ich wynagrodzeń należnych za przygotowanie ekspertyz do prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej związanej z powołaniem Centrów Usług Społecznych (CUS). Efektu pracy ekspertów, pomimo złożonego wniosku - Kancelaria póki co nie ujawnia.

Tylko jeden dzień trwał spór zbiorowy wszczęty przez nasz członkowski Związek Pracowników MOPR w Toruniu. Po niecałej dobie od jego rozpoczęcia zawarto porozumienie na mocy którego pracownicy od sierpnia otrzymają podwyżki, a także zagwarantowano środki na kolejną regulację uposażeń tj. już w planie budżetu na następny rok. 

Minister Elżbieta Rafalska w piśmie adresowanym do wszystkich wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast zaapelowała o zwiększenie i wyrównanie wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej.

Tylko trójkę dorosłych dzieci zwolniono w ostatnim roku z konieczności dokonywania opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej rodzica, który w przeszłości nadużywał władzy rodzicielskiej - wynika z danych zebranych przez Federację.

Pracownicy zrzeszeni w naszym członkowskim Związku działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu rozpoczęli zapowiadany protest. Na budynkach opolskich jednostek pomocy społecznej pojawiły się banery oraz plakaty informujące o trwającej akcji protestacyjnej. Strona związkowa nie wyklucza zaostrzenia działań

Federacja zwróciła się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o usprawnienie procesu wprowadzanych zmian m.in. w systemie świadczeń rodzinnych i wychowawczych. Apel jest efektem nadsyłanych do nas uwag przez pracowników zajmujących się na co dzień realizacją ww. zadania.

Prezydent Łodzi zwolniła dyscyplinarnie dotychczasową dyrektor łódzkiego ośrodka pomocy społecznej. Jednocześnie w prokuraturze toczy się postępowanie w sprawie z zawiadomienia dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Federacja otrzymała do konsultacji rządowy projekt zmiany w ustawie o pomocy społecznej. Projekt zakłada uregulowanie na nowo zasad postępowania w przypadku złożenia wniosku o zasiłek stały przez osobę, która nie otrzymała jeszcze orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub oczekuje na jego uprawomocnienie.

Federacja dotarła do podpisanego pomiędzy MRPiPS a Komendą Główną Policji - porozumienia określającego szczegółowe zasady udzielania przez policję asysty pracownikom socjalnym podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych lub świadczenia pracy socjalnej w środowisku. Publikujemy w całości ww. dokument.

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w środowisku”. 

W ubiegłym tygodniu w poznańskim sądzie rozpoczął się proces 49-latka, który w lutym br. zaatakował siekierą pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej w Margoninie. Sprawcy za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie.

Związkowcy zrzeszeni w Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przystąpili do Federacji. Życzymy Wam by uczestnictwo we wspólnym projekcie naszej grupy zawodowej okazało się dla Was źródłem satysfakcji i wymiernych korzyści.

Federacja podpisała porozumienie z Uniwersytetem Jagiellońskim w sprawie współpracy na rzecz studentów kierunku pracy socjalnej.