Ministerstwo Rodziny analizuje postulat Federacji dotyczący wzrostu do 100% zasiłku chorobowego pracowników domów pomocy społecznej przebywających w kwarantannie, jednak zapowiedź wprowadzenia zmian wprost nie pada. Resort przyznaje za to, że ze zwiększonego zasiłku korzystają już teraz wybrani medycy w ramach jednej z tzw. tarcz antykryzysowych.

Przypominamy - Federacja dążąć do równego traktowania pracowników szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia koronawirusem - wystąpiła o zmianę przepisów umożliwiającą wzrost podstaway zasiłku chrobowego pracowników DPS. Jak wynika z oficjalnych danych - do ponad 6,6% zakażeń COVID-19 dochodzi w domach pomocy społecznej, a liczba placówek w których dotąd stwierdzono ognisko koronawirusa zbliża się do 10% wszystkich domów.

Jak przynaje Ministerstwo:

zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) - art. 4c - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Tymczasem jednak, pomimo wskaznych nierówności w traktowaniu, MRPIPS zauważa jednocześnie, że:
Wprowadzenie kolejnego wyjątku w zakresie wysokości powiększonego zasiłku chorobowego, zgodnie z prezentowanym postulatem, wymaga pogłębionej analizy ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Powyższa kwestia będzie nadal przedmiotem działań Federacji, ponieważ nasza organizacja dąży do równego i sprawiedliwego traktowania pracowników narażonych na to samo ryzko choroby. Nadmienić należy dodatkowo, że koszty zwiększenia zasiłku dotyczą grupy jedynie kilkuset zakażonych pracowników DPS, co nie powinno rodzić znaczących kosztów finansowych.