Nasze pisma skierowane do wojewodów i MRPiPS przynoszą konkretne rezultaty. Jak się dowiedzieliśmy wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ostania wytyczna zakłada, że żywność dla osób w kwarantannie będzie dostarczała Policja (PP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) po wcześniejszym telefonicznym rozeznaniu przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Jeszcze do wczoraj nie było publicznie jasne, jak ma wyglądać dostarczanie produktów żywnościowych dla osób, które są objęte kwarantanną w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Szeroko informowaliśmy o problemach wynikających z zapowiedzi angażowania w powyższe działania pracowników socjalnych, którzy nie zostali przeszkoleni w tym zakresie, nie zostały dla nich opracowane procedury, a także nie posiadają na wyposażeniu niezbędnych środków ochrony osobistej. W pismach adresowanych do wojewodów oraz MRPiPS alarmowaliśmy, że takie nieprzygotowane zaangażowanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa samych pracowników, ich otoczenia, a także przyczyniać się do rozprzestrzenia samego wirusa.

W odpowiedzi wydana właśnie instrukcja zakłada po kolei, że Sanepid powiadamia OPS o osobach objętych kwarantanną, a ośrodek weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem MRPIPS taka ocena powinna odbywać się telefonicznie. OPS otrzymają od MRPiPS listę organizacji, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Banki Żywności, PKPS, PCK, Caritas, Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN) wraz z kontaktami do tych organizacji. OPS kontaktuje się z jedną z wybranych organizacji i przekazuje informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty dla konkretnych osób. OPS otrzyma też od MRPiPS listę kontaktową jednostek Policji, WOT oraz OSP. OPS przekazuje Policji, Ochotniej Straży Pożarnej lub Wojskom Obrony Terytorialnej informacje, skąd należy odebrać żywność i do kogo (osoby kwarantannowanej) ją dostarczyć.

Tym samym pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

Niesiemy pomoc w sytuacji kryzysowej

Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi - to wspólnie z organizacjami społecznymi, jako pracownicy pomocy społecznej – stale wspieramy i angażujemy się w niesienie pomocy tym osobom np. w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych spraw urzędowych, jeśli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi). Oprócz tego udzielamy pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych kwarantanną, również wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej. Świadczymy także pomoc, poradnictwo i wsparcie dla osób niesamodzielnych, w tym w domach pomocy społecznej, ale zgodnie z wydanymi zasadami postępowania. Prosimy mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami następował z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, tych którzy utracili pracę etc.

Drodzy Pracownicy Pomocy Społecznej, Drodzy Klienci i Podopieczni - W tej szczególnej sytuacji bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń i dbajmy o zdrowie nasze, najbliższych oraz współpracowników.

 

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy