Organy Federacji

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej – zrzesza zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe oraz indywidualnych pracowników naszej branży, przy czym każda osoba fizyczna należąca do członkowskiej organizacji związkowej jest także członkiem Federacji zgodnie z wypełnioną indywidualnie deklaracją.

Struktura Federacji powstała w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności i efektywności działania, przy jednoczesnym założeniu prostoty i braku rozbudowanej biurokracji.

Organami Federacji są:

Walny Zjazd Delegatów  –  jest najwyższym organem Federacji, w pracach którego uczestniczą delegaci wskazani przez członkowskie zakładowe organizacje związkowe. Każda z organizacji członkowskich ma prawo do wskazania do 2 delegatów, których głos jest równoprawny, niezależnie od liczby należących do niej członków.  Do zadań Walnego Zjazdu Delegatów należy m.in. uchwalanie zmian w statucie organizacji, wybieranie bezpośrednio Zarządu Federacji i członków Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie budżetu oraz sprawozdań pozostałych organów. Walny Zjazd Delegatów obraduje przynajmniej raz w roku.

Zarząd Federacji – do jego zadań należy m.in. kierowanie bieżącą działalnością Federacji, reprezentowanie organizacji na zewnątrz oraz podejmowanie uchwał, decyzji, a także zajmowanie stanowiska w sprawach statutowych. Kadencja Zarządu Federacji trwa 4 lata.

Obecnie Federację reprezentują:

Komisja Rewizyjna – kontroluje działalność Zarządu Federacji, realizację uchwał wszystkich organów Federacji oraz gospodarkę finansową i majątkową Federacji. Ponadto do zadań Komisji należy przedkładanie Walnemu Zjazdowi Federacji sprawozdań oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Obecnie Komisję Rewizyjną tworzą:

      Barbara Cienki - Przewodnicząca
      • Aleksandra Anioł

Byli członkowie Zarządu Federacji:

  • Sabina Korbiel - sekretarz w latach 2013-2017
  • Katarzyna Podsiadło - sekretarz w latach 2017-2018
  • Jerzy Gilewski - przewodniczący w latach 2013-2019
  • Jacek Szwalgin - skarbnik w latach 2013-2019

Ostatnie multimedia

Relacja online

"Czarna" lista gmin

Zadbaj o przekaz medialny

Partnerzy

Polecamy