Federacja wystąpiła do Ministerstwa z zapytaniem i jednoczesnym wnioskiem o pilną zmianę przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczących wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne przepisy uzależniające wypłatę świadczenia od wieku powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki - ustawodawca nie zmodyfikował przepisów ustawy, co wprowadza chaos prawny i w praktyce prowadzi do nierównego traktowania osób sprawujących opiekę.

PFZPSiPS, jako organizacja zawodowa i profesjonalna stoi na stanowisku, że MRPiPS powinno niezwłocznie wprowadzić zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dostosowujące obecny stan prawny do orzeczenia TK z 21.10.2014 r., sygn. akt K 38/13, w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: "art. 17 ust. 1b u.ś.r. w punkcie 1 w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji".

W praktyce bowiem jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także jednostki samorządu terytorialnego (JST), prowadząc postępowania administracyjne w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych – narażają się na negatywne konsekwencje związane: bądź z bezpośrednim stosowaniem ww. wyroku TK, co kwestionowane jest przez Wojewodów jako organy nadzoru, bądź z niezastosowaniem się do ww. orzeczenia, co z kolei zwykle skutkuje uchylaniem decyzji odmownych przez właściwe sądy administracyjne.

Przykładowo - jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14.12.2016 r., I OSK 1614/16 „W stosunku do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała nie później, niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia, przepis art. 17 ust. 1b u.ś.r. jest zgodny z Konstytucją i nie ma przeszkód prawnych do jego stosowania. Natomiast w stosunku do opiekunów osób wymagających opieki, których niepełnosprawność powstała później, kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako uniemożliwiające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, utraciło przymiot konstytucyjności. Wobec tego, w odniesieniu do tych osób oceny spełnienia przesłanek niezbędnych dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego należy dokonywać z pominięciem tego kryterium. Stwierdzenie niekonstytucyjności części przepisu w wyroku zakresowym wywołuje domniemanie niekonstytucyjności tej zakwestionowanej części, a skoro sądy są związane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie dokonanej oceny zgodności z Konstytucją, to znaczy, że nie mogą uchylić się od tego związania przez wzgląd na jakiekolwiek treści zawarte w uzasadnieniu takiego orzeczenia, ponieważ uzasadnienie nie stanowi treści rozstrzygnięcia.”

Przedłużający się stan niepewności w zakresie stosowania ww. przepisów prawa, stanowi jaskrawy przykład łamania ustawowej zasady, w której organy administracji publicznej powinny prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej. Organy te stoją również na straży równego traktowania, a sytuacja w której część z gmin stosuje bezpośrednio i wprost prokonstytucyjną wykładnię, a pozostała część opiera swoje rozstrzygnięcia bezpośrednio na zapisach u.ś.r. – wprowadza systemowe nierówności w dostępie do świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Stan ten powinien być niezwłocznie przerwany wprowadzeniem odpowiednich zmian legislacyjnych, o co wnosi Federacja pytając jednocześnie resort o planowane zmiany w tym zakresie.

Przeczytaj pismo Federacji w tej sprawie tutaj

  

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla osób niezrzeszonych w Federacji, a chcących skorzystać z naszej pomocy związkowej znajduje się tutaj Zanim zwrócisz się o udzielenie przez nas pomocy związkowej (interwencja, poradnictwo) zapoznaj się z klauzulą, a następnie prześlij nam swoją zgodę na przetwarzanie danych w określonych zakresie. Bez Twojej zgody nie będziemy mogli zająć się Twoją sprawą.  

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl