Pracownicy OPS Świętochłowice zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej prowadzą rozmowy z prezydentem miasta. Ostatnie ze spotkań odbyło się w zdecydowanie bardziej konstruktywnej atmosferze i nie jest wykluczone, że spór może zakończyć się porozumieniem. Tymczasem w ramach trwającego protestu w centralnej lokalizacji Świętochłowic pojawił się billboard dotyczący trwającego sporu i sytuacji ośrodka. 

Na karę ograniczenia wolności skazał Sąd Rejonowy w Myślenicach klientkę MOPS za kierowanie gróźb oraz znieważenie pracownika socjalnego podczas pełnienia przez niego czynności służbowych. Należy podkreślić, że prokuratura częściej, niż to było dotychczas kieruje akty oskarżenia w podobnych sprawach, a sądy wymierzają kary wobec sprawców tego typu czynów. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za napaść na osoby, którym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, czyli także pracowników socjalnych. 

Wracamy do protestu w Świętochłowicach. Prezydent miasta w związku z trwającym protestem pracowników OPS Świętochłowice wystosował propozycję podwyżek dla zatrudnionych w kwocie po 150 zł brutto w tym i następnym roku. Niemal wszyscy obecni na spotkaniu pracownicy OPS odrzucili ww. propozycję. W części lokalnych mediów społecznościowych rozpoczęto następnie inspirowaną nagonkę na stronę związkową, usiłując nawet twierdzić, że pracownicy OPS nie są mieszkańcami Świętochłowic. Zarówno ratusz, jak i "obiektywne" media zapomniały jednak dodać, że regulacje, pomimo ich wyjątkowo niskiej wysokości i tak nie miały objąć wszystkich pracowników jednostki. Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem lokalnej organizacji związkowej.

Po kilku miesiącach rozmów Federacji z Ministerstwem, możemy już oficjalnie ogłosić, że do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Projekt zakłada m.in.: wzrost dodatku terenowego do 400 zł, przy jednoczesnym jego wyłączeniu z kwoty płacy minimalnej i bez konieczności spełnienia warunku przeprowadzania wywiadów środowiskowych, skrócenie okresu niezbędnego do uzyskania urlopu dodatkowego do 3 lat, wprowadzenie precyzyjnej ścieżki awansu zawodowego podobnie jak u kuratorów, zapewnienie pomocy psychologicznej i cyklicznych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych, przeformułowanie zadań pracownika socjalnego na mniej interwencyjne, umożliwienie wykonywania zawodu osobom, które utraciły uprawnienia np. w wyniku kontroli wojewodów, a teraz po ukończeniu studiów podyplomowych będą mogły wrócić do zawodu, umożliwienie pracownikom socjalnym dostępu do egzaminu na superwizora pracy socjalnej bez konieczności odbywania szkolenia, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Teraz przed nami walka o przyjęcie ustawy i realizację w nim jeszcze kilku naszych postulatów.

Na ulice Opola wyjechał samochód z głośników którego wygłaszany jest komunikat o trwającym proteście pracowników MOPR. Oprócz ruchomego billboardu prezentowany jest apel do lokalnego samorządu o poważne potraktowanie postulatu dotyczącego podwyżek pracowników jednostki. 

Państwowa Inspekcja Pracy, po zakończonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, wniosła o ukaranie pracodawcy za bezprawne rozwiązanie stosunku pracy z przewodniczącym lokalnej organizacji związkowej, a także zawiadomiła prokuraturę o podejrzeniu utrudniania działalności związku zawodowego. Stwierdzono także szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu prawa pracy i BHP. Z kolei Federacja składa wniosek o odwołanie z funkcji dyrektor MOPS.  

Serdecznie witamy nowych członków Federacji, którymi zostali pracownicy pomocy społecznej powiatu zawierciańskiego z MOPS w Porębie, OPS w Łazach oraz GOPS we Włodowicach. W tych jednostkach działamy już od pewnego czasu, ale teraz działalność ta została sformalizowana w naszą członkowską organizację związkową, co mamy nadzieję pozwoli skuteczniej zadbać o godne wynagrodzenia i właściwe warunki pracy. 

W dniu dzisiejszym członkowie zarządu Federacji oraz członkowie naszej lokalnej organizacji związkowej z Końskich przeprowadzili akcję ulotkową adresowaną do mieszkańców miasta. Celem działań było poinformowanie o trwającym proteście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, którego pracownicy domagają się m.in. podwyżek, poszanowania prawa związkowego oraz wprowadzenia nowych i czytelnych zasad nagradzania oraz przeciwdziałania mobbingowi. Dziękujemy Mieszkańcom Końskich za okazane słowa wsparcia i już możemy zapowiedzieć kolejne akcje protestacyjne. 

Federacja przedstawiła uwagi do procedowanych właśnie projektów 2 rozporządzeń tj. w sprawie domów pomocy społecznej oraz kontroli w pomocy społecznej. Trwa proces społecznych konsultacji ww. dokumentów.   

Po tym jak z ratusza Miasta Świętochłowice popłynął przekaz, że pracownicy miejscowego OPS powinni być wdzięczni za dotychczasowe podwyżki, związkowcy postanowili przekazać prezydentowi bukiet kwiatów wraz z załączonymi "paskami" ich wynagrodzeń. Do skromnego podarunku dołączono także fraszkę. Organizacja ze Świętochłowic zabiega od dawna o wzrost uposażeń, jednak zarówno pracodawca, jak i miejscowy samorząd nie zrealizował dotychczas postulatów pracowników Ośrodka. W tych warunkach zdecydowano o oflagowaniu budynków, co stanowi pierwszy ale nie wykluczone, że nie ostatni element akcji protestacyjnej.