Publikujemy w całości list pracowników jednego z domów pomocy społecznej z województwa kujawsko pomorskiego nadesłany do naszej Federacji. Gorąco zachęcamy do przeczytania, poznania i wczucia się w przeżycia oraz refleksję pracowników DPS, które zostały spisane w tej wyjątkowo trudnej dla nich sytuacji.

Ministerstwo Rodziny przedstawiło statystyki z których wynika, że odsetek zakażeń w domach pomocy społecznej jest niewielki, a do DPS-ów płynie szeroka pomoc w formie środków ochronnych oraz wsparcia finansowego. Pomimo, że istotą obecnego problemu dotyczącego DPS jest realne i ogromne zagrożenie dla samych mieszkańców - zwykle osób z grup największego ryzyka zgonu z powodu COVID19, to także same dane liczbowe już stały się przedmiotem krytyki organizacji społecznych. Sama Federacja pyta wprost wojewodów o skalę zagrożenia i udzielane wsparcie.

Czas pandemii to także dylematy dotyczące metodyki pomagania i udzielania świadczeń w warunkach nakładanych ograniczeń i ryzyka zakażenia. Ze wsparciem dla pomagających spieszą specjaliści - superwizorzy, trenerzy i wykładowcy, którzy przygotowali szereg poradników i materiałów mogących stać się inspiracją dla szukania rozwiązań przez pracowników socjalnych, asystentów rodziny, opiekunów i opiekunek, a także całego personelu pomocowego. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami.

Resort rodziny w odpowiedzi na apele Federacji wydaje kolejne i co ważne bardziej szczegółowe instrukcje dla domów pomocy społecznej. Ich częścią ma być także możliwość uzyskania pomocy psychologicznej i noclegu dla zainteresowanych pracowników domów, a także zapewnienie iż niezbędne środki ochrony trafiły już do wojewodów. W odpowiedzi Federacja wskazuje na ciągłe braki w zakresie dostępu do niezbędnego sprzętu oraz apeluje o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników, tak by m.in. zrekompensować straty wynikające z wprowadzanego zalecenia pracy tylko w jednym podmiocie. Federacja stwierdza, że obecna praktyka zoobowiązywania do składania deklaracji pracy "jest niczym innym, jak stwarzaniem fikcji i przerzucaniem odpowiedzialności na samych pracowników".

Media szeroko informują o trudnej sytuacji pracowników pomocy społecznej, a w szczególności o zagrożeniu jakie ma miejsce w domach pomocy społecznej. W programie Interwencja Ekstra stacji Polsat News przewodniczący Federacji opowiadał o realiach pracy w warunkach pandemii.

Federacja złożyła nowe propozycje dotyczące szczegółowych rozwiązań zabezpieczających pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników domów pomocy społecznej, których zdrowie i życie jest dziś szczególnie narażone. Pismo zostało skierowane do MRPiPS oraz wojewodów. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie widzi możliwości zwiększenia kryterium dochodowego, które umożliwiłoby osobom odosobnionym uzyskanie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Ministerstwo nie zamierza również nowelizować art. 48b ustawy o pomocy społecznej, co pozwoliłoby z kolei gminom zapewnić inne niezbędne produkty osobom kwarantannowanym bez konieczności wydawania decyzji administracyjnych w związku z występującą sytuacją kryzysową na skalę masową. W zamian, zgodnie z naszymi postulatami - wydano instrukcje dotyczące postępowania w stanie epidemii i w sytuacji prowadzenia procedury przeciwdziałania przemocy "Niebieskie Karty" oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych.

Jak się dowiedzieliśmy - zarządca GOPS w Wierzbicy - Halina Janiszek-Stajniak odchodzi ze stanowiska. Zostawia Wierzbicę z trwającym sporem zbiorowym, pracowniczym protestem oraz z kilkoma przegranymi sprawami, w tym z konsekwencjami tej najważniejszej - jej całkowitej porażki przed Sądem Najwyższym, gdzie do pracy przywrócono i zasądzono odszkodowania dla działaczek związkowych zwolnionych przez nią za udział w całkowicie legalnym strajku. Halina Janiszek - Stajniak nie zdąży już odpowiedzieć na pytania zadane przez Federację w ramach skargi złożonej do rady gminy, a dotyczącej kosztów które musiała ponieść Wierzbica w związku z przegranymi sprawami. Mimo powyższego poczucie spełnienia jest dziś ogromne i teraz cierpliwie czekamy na dokończenie jeszcze kilku elementów wieloletniego sporu.

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) skierowała list do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym podobnie jak Federacja domaga się zmian w zakresie przeprowadzania wywiadu w okresie epidemii, a także o uproszczenie procedury postępowania w sprawie zasiłków z pomocy społecznej i rejestracji jako osoba bezrobotna oraz ustalania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych. Kwestia wywiadu telefonicznego jest właśnie przedmiotem prac parlamentarnych i wszystko wskazuje, że zacznie obowiązywać w ciągu najbliższych dni. 

Kolejne stwierdzone przypadki koronawirusa w domach pomocy społecznej wymagają reakcji decydentów. Federacja w piśmie do Minister Rodziny oraz Wojewodów przedstawia konkretne postulaty dotyczące funkcjonowania domów, tak by uniknąć paraliżu tych ośrodków oraz tragicznego scenariusza znanego z Włoch lub Hiszpanii.