W Światowym Dniu Pracy Socjalnej - Prezydent Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych Regionu Europa - Ana Radulescu - w skierowanym liście do pracowników socjalnych wyraża wdzięczność za nasze wysiłki podejmowane w tak ekstremalnych czasach. 

W cieniu globalnej pandemii obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W obliczu zagrożenia - praca socjalna i wzajemna pomoc, w sposób wyjątkowy umacniają relacje międzyludzkie. Gratulujemy pracownikom socjalnym codziennego realizowania wartości i docierania do osób żyjących w najtrudniejszych warunkach. Zachęcamy do lektury specjalnie przygotowanego artykułu autorstwa naszego eksperta - Andrzeja Gocłowskiego, a poświęconego tematyce WSWD, jego genezy, historii i inicjatyw z nim związanych.

Przekazaliśmy pierwsze uwagi związane z realizacją poleceń wojewodów dotyczących procedury dostarczania produktów żywnościowych dla osób będących w kwarantannie. Chcemy by Ministerstwo podjęło działania, które usprawnią sam proces i pozwolą efektywnie pomagać odosobnionym. Nasze pismo trafiło do MRPiPS i wszystkich wojewodów.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na względzie efektywne udzielanie pomocy osobom wymagającym wsparcia, ale także mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo samych pracowników – zwróciła się do MRPiPS z wnioskiem o pilną zmianę Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Nasze pisma skierowane do wojewodów i MRPiPS przynoszą konkretne rezultaty. Jak się dowiedzieliśmy wojewodowie wydali szczegółowe wytyczne (instrukcje) m.in. dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wsparcia i funkcjonowania placówek dla osób w kryzysie bezdomności, domów pomocy społecznej, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ta ostania wytyczna zakłada, że żywność dla osób w kwarantannie będzie dostarczała Policja (PP), Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) oraz Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) po wcześniejszym telefonicznym rozeznaniu przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Doczekaliśmy się ogólnych wytycznych resortu rodziny w/s działań pomocy społecznej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Ministerstwo po naszych pismach wskazuje, jak ma ogólnie wyglądać udzielanie pomocy i ochrona pracowników. Mamy nadzieję, że w poniedziałek trafią do jednostek pomocowych szczegóły rozwiązań i dostarczone zostanie konkretne wsparcie od administracji rządowej m.in. w formie procedur i środków ochronnych.

Wczoraj informowaliśmy o pozytywnych przykładach działań samorządów oraz pracodawców w/s zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom pomocy w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.  Dziś, jakby na przekór tym uspokajającym działaniom - Ministerstwo Rodziny, a w ślad za nim wojewodowie, wydali dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocy społecznej - zalecenia i polecenia angażujące pracowników w bezpośrednie działania na rzecz osób w kwarantannie oraz po leczeniu. Federacja w trybie pilnym zwróciła się do Minister Maląg o odpowiedź na szereg zgłaszanych nam wątpliwości, a także o wsparcie dla samorządowych jednostek pomocy społecznej. Nasza organizacja uznaje, że do czasu podjęcia stosownych działań - w konkretnych okolicznościach zachodzą przesłanki do skorzystania przez pracownika z uprawnienia przewidzianego w art. 210 kodeksu pracy.

Coraz więcej zamkniętych ośrodków wsparcia, praca rotacyjna w ośrodkach pomocy społecznej, wzmożone środki bezpieczeństwa dla pracowników i ograniczenia w wychodzeniu w teren - to efekt decyzji wielu pracodawców oraz samorządów w związku z ogłoszonym zagrożeniem epidemiologicznym. Oprócz działań racjonalnych i adekwatnie chroniących życie oraz zdrowie pracowników, a także uczestników zajęć - pojawiają się np. pomysły, by pracownicy socjalni i asystenci zostali zaangażowani w dostarczanie żywności osobom objętym kwarantanną. Federacja oraz poszczególni pracodawcy już zareagowali na te wypowiedzi kierując pisma do wszystkich wojewodów, do Ministerstwa Rodziny, a także maile do osób publicznie wypowiadających takie sugestie.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjlanych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem zapytała dziś pisemnie Minister Marlenę Maląg - czy i jakie środki przewiduje resort rodziny celem ochrony pracowników pomocy społecznej, a także jak zamierza wesprzeć pracodawców i samorząd w tej sytuacji kryzysowej.

W związku z epidemiologicznym zagrożeniem koronawirusem przypominamy o obowiązkowych i zalecanych działaniach oraz uprawnieniach dla pracodawców oraz pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w pomocy społecznej.