Nasza zakładowa organizacja związkowa z Zawiercia zawarła porozumienie dotyczące podwyżek dla pracowników MOPS. Dzięki działaniom związkowym w ramach wszczętego sporu zbiorowego, zatrudnieni otrzymali dwie transze podwyżek, w tym jedną z wyrówananiem od 2019 r. Gratulujemy! 

Wyższego, niż zakładany w projekcie dodatku terenowego, dłuższego urlopu dodatkowego, ochrony prawnej w sytuacji napaści - o te m.in. zmiany postuluje Federacja w trakcie konsultacji społecznych ministerialnego projektu zmian w ustawie o pomocy społecznej. Nasza organizacja właśnie przesłała swoje uwagi do dokumentu, ale także prosi pozostałych partnerów społecznych o wsparcie tych zmian. 

Pomimo ograniczeń organizowanie protestów jest nadal możliwe. W Warszawie rozpoczęła się dziś duża akcja protestacyjna 7 ośrodków pomocy społecznej i centrum pomocy społecznej. W najważniejszych lokalizacjach stolicy pojawiło się protestacyjne auto, z którego nadawany jest komunikat dla mieszkańców oraz władz Warszawy, a do pojazdu przyczepiony został demonstracyjny billboard. Protest to efekt bierności władz Warszawy, które od 2 lat nie rozwiązały zgłaszanych przez stronę związkową problemów, ale w tym czasie dołożyły ośrodkom (pracownikom) kolejne zadania. 


W odpowiedzi na pytania skierowane przez Federację, resort rodziny potwierdza, że wypłacany dodatek zadaniowy dla pracowników domów pomocy społecznej (1450 zł) przysługuje także za okres urlopu wypoczynkowego oraz w trakcie zwolnienia związkowego. Co ważne, dodatek ten może być także wypłacany pracownikom, którym powierzono bezpośrednią pracę z mieszkańcami jedynie na czas pandemii. MRiPS dodatkowo informuje naszą organizację o działaniach podejmowanych w związku ze wzrostem zakażeń w DPS-ach.   

17 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem. W Polsce pomimo sukcesów na tym polu – nadal 1,6 mln Polaków doświadcza ubóstwa w skrajnej postaci, a liczba dzieci w skrajnym ubóstwie wynosi 313 tys. Sfera niedostatku obejmuje jednak 39,4% Polaków, co oznacza że ponad 15 mln obywateli żyje poniżej minimum socjalnego. Nadal więc mamy wspólnie jako społeczeństwo i pracownicy socjalni sporo do zrobienia, szczególnie w obliczu wyzwań związanych z trwającą epidemią.

Nowa forma protestu pracowników MOPS w Jarosławiu. Przy głównych ulicach miasta pojawiły się banery protestacyjne. Wbrew twierdzeniom burmistrza nie jest to część żadnego ogólnopolskiego protestu. Co więcej - strona związkowa wskazała źródło finansowania wzrostu wynagrodzeń. Są to środki, które corocznie pozostają w budżecie na wynagrodzenia MOPS, a które ten zmuszony jest oddawać samorządowi w co najmniej wątpliwym trybie.

Po tym jak dyrekcja MOPS w Wejherowie zwolniła przewodniczącego lokalnego związku w czasie trwającego sporu zbiorowego, a Państwowa Inspekcja Pracy w reakcji skierowała przeciwko pracodawcy zawiadomienia do sądu i prokuratury – reszta pracowników i lokalne władze samorządowe zdają się nie dostrzegać problemu. Wątpliwości nie wzbudził nawet „spontaniczny” list pracowników w obronie dyrektor, który nie dość że był przygotowywany na firmowym papierze, to znalazły się pod nim także podpisy członków lokalnej organizacji związkowej z dopiskiem, że pismo zostało podpisane pod presją.

Wzrostu wynagrodzeń domagają się pracownicy MOPS w Dębicy zrzeszeni w Podkarpackim Związku Zawodowym Pracowników Pomocy Społecznej. Jak zwykle w tego typu sprawach stroną sporu formalnie jest pracodawca, jednak realne decyzje podejmować będzie samorząd. Z tego względu strona społeczna wspierana przez Federację zamierza negocjować warunki płacowe z burmistrzem Dębicy. O kolejnych etapach sporu będziemy informować. 

Pracownicy OPS Świętochłowice zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej prowadzą rozmowy z prezydentem miasta. Ostatnie ze spotkań odbyło się w zdecydowanie bardziej konstruktywnej atmosferze i nie jest wykluczone, że spór może zakończyć się porozumieniem. Tymczasem w ramach trwającego protestu w centralnej lokalizacji Świętochłowic pojawił się billboard dotyczący trwającego sporu i sytuacji ośrodka. 

Na karę ograniczenia wolności skazał Sąd Rejonowy w Myślenicach klientkę MOPS za kierowanie gróźb oraz znieważenie pracownika socjalnego podczas pełnienia przez niego czynności służbowych. Należy podkreślić, że prokuratura częściej, niż to było dotychczas kieruje akty oskarżenia w podobnych sprawach, a sądy wymierzają kary wobec sprawców tego typu czynów. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za napaść na osoby, którym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, czyli także pracowników socjalnych.