Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zrzeszeni w zakładowej organizacji związkowej przystąpili do Federacji. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej aktywności i nawiązanej współpracy - interesy zbiorowe pracowników socjalnych będą należycie reprezentowane. Życzymy Wam zadowolenia i wymiernych zysków we wspólnym tworzeniu Federacji. 

Protestowanie w czasach epidemii nie jest łatwe, ale nasze organizacje związkowe wykazują się w tym zakresie sporą kreatywnością i wytrwałością. W Warszawie, gdzie od ponad 2 lat trwa spór zbiorowy w 7 OPS oraz CPS, a stołeczny ratusz nie kwapi się z decyzjami - wykupiliśmy reklamę w jednym z popularnych internetowych i loklanych serwisów, tak by mieszkańcy dowiedzieli się o trwającej akcji i niemocy Prezydenta Warszawy. 

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Droga do parlamentu została więc otwarta, a w nim mamy nadzieję - przyjęcie zmian ponad partyjnymi podziałami i na co liczymy -  dodatkowe poprawki, które nie tylko doraźnie poprawią sytuację pracowników socjalnych.

Sąd Rejonowy w Wejherowie, po zawiadomieniu przez Federację Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), a następnie dokonanej kontroli i skierowaniu przez inspekcję wniosku o ukaranie – w wyroku nakazowym, uznał obwinioną dyrektor MOPS w Wejherowie za winną rażącego naruszenia prawa pracy w związku ze zwolnieniem przewodniczącego lokalnego związku zawodowego i wymierzył jej karę grzywny. Okazuje się więc, że sąd w pełni podzielił argumenty Federacji oraz PIP. Sąd stwierdził bowiem m.in., że na podstawie zebranych dowodów, okoliczności czynu i wina obwinionej nie budzą wątpliwości.

Pod nadzorem prokuratury we Włoszczowie i po zawiadomieniu Federacji, zostało wszczęte dochodzenie o przestępstwo dotyczące dyskryminowania pracowników Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z uwagi na ich przynależność związkową, a także polegające na rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jak alarmują nas asystenci rodziny, już po wypłacie im jednorazowego dodatku za pracę w okresie epidemii, co najmniej jeden z wojewodów zaczął kwestionować zasadność przyznanych dotacji. Problem dotyczy tych ośrodków, w których nie są realizowane zadania w ramach ustawy "Za życiem". Federacja wystąpiła do Ministerstwa Rodziny o interpretację wytycznych programu, w ramach którego wypłacane były dodatki. 

W dniu 30.12.2020 roku Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy zawarły porozumienie kończące wieloletni spór zbiorowy. Wspólnie mamy nadzieje, że stosunki pomiędzy tymi podmiotami w przyszłości będą się układały co najmniej poprawnie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wymierzył dyrektor DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej grzywnę za nieprzekazanie naszej skargi na bezczynność w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Sąd orzekł także o konieczności zwrotu Federacji kosztów postępowania sądowego przez dyrekcję domu. To jednak nie koniec kłopotów pracodawcy. W sądzie rusza bowiem sprawa o przywrócenie do pracy zwolnionych członków lokalnego związku zawodowego, którzy podnosili problem związany z przestrzeganiem w DPS zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii. W odpowiedzi Pani Iwona Wielgopolan (dyrektor) zwolniła funkcyjnych członków organizacji. W tej sprawie trwa obecnie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.

Rok 2020 przeszedł do historii i w historii zapisał się wyjątkowym wydarzeniem, jakim jest pandemia. Tradycyjnie jednak nasi fani w głosowaniu wybrali też 10 najważniejszych wydarzeń mijającego roku w pomocy społecznej. Zapraszamy do  podsumowania roku 2020 r. z perspektywy pracowników pomocy społecznej.