Do grona Federacji przystąpili właśnie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej. Życzymy, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy na polu lokalnym oraz ogólnopolskim. Dziękujemy za Wasze zaufanie. 

Zaledwie w 3 dni Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS. Wszelkie argumenty przedstawiane przez ekspertów, posłanki i posłów zostały zignorowane, a realne zagrożenie dla zwolnień pracowników samorządowych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny skwitowali twierdzeniem, że „dostaną odprawy”. Co więcej, jak wynika z przebiegu posiedzenia komisji rodziny – ok. 50 mln zł ma być przeznaczone na dostosowanie systemów informatycznych ZUS, ale bez jakiegokolwiek przetargu.

Trwa akcja protestacyjna w Końskich, gdzie Federacja toczy równolegle dwa spory zbiorowe m.in. w zakresie podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników MGOPS, wprowadzenia procedury antymobbingowej gwarantującej efektywne działania powstrzymujące mobbing, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Ponownie, ale tym razem przez kilka dni, na ulice Końskich wyjechało nasze protestacyjne auto z billboardem informującym mieszkańców o trwającym proteście. Wszystko wskazuje jednak, że to nie ostatnia akcja tego typu, bowiem zamiast na porozumieniu, pracodawca oraz lokalny samorząd zdają się obecnie bardziej koncentrować na działaniach prawnych przeciwko Federacji i jak stwierdził wiceburmistrz Końskich na nie zostawieniu „pani dyrektor samej sobie”.

Federacja pozytywnie odniosła się do projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej, autorstwa Ministra, członka Rady Ministrów – Pana Michała Wójcika, w którym proponuje się m.in. poszerzenie katalogu przesłanek do zwolnienia z odpłatności tych członków rodziny (dzieci), którzy doświadczali zaniedbywania obowiązków opiekuńczych i wychowawczych ze strony rodzica – obecnego mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS). Jednocześnie Federacja apeluje o wpisanie nowej przesłanki, jako obligującej do tego zwolnienia.

W związku z procedowanym w Sejmie projektem ustawy zakładającej zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS, Federacja podjęła szereg działań mających na celu odrzucenie niekorzystnych dla świadczeniobiorców oraz pracowników, zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Oprócz rozmów z parlamentarzystami, wystosowaliśmy apel do każdego z posłów oraz posłanek, a także sprawdziliśmy na przykładzie trzech województw ilu z pracowników obsługujących program może stracić pracę w wyniku zmiany obsługi świadczenia. W piśmie do Ministerstwa Rodziny wnieśliśmy także o ujawnienie wszystkich stanowisk, które trafiły do resortu w tej sprawie.

Sąd Okręgowy w Kielcach, w wyroku z 6.09.2021 r. nakazał Anecie Mikuszewskiej-Sorn (dyrektor MGOPS w Końskich) przeproszenie Federacji za rozpowszechnianie w piśmie z 9.12.2019 r., nieprawdziwych informacji naruszających dobra osobiste naszej organizacji. Treść przeprosin ma dodatkowo zostać odczytana w obecności pracowników MGOPS w Końskich, a także wysłana do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz przekazana naszej lokalnej organizacji związkowej.

Federacja, działająca na rzecz i w imieniu naszej zakładowej organizacji związkowej w MOPR w Kielcach, podpisała porozumienie z pracodawcą, na mocy którego pracownicy socjalni nabędą prawo do kolejnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego raz na dwa lata, niezależnie od terminu wykorzystania poprzedniego urlopu, a nie jak było dotychczas i wadliwie - po kolejnych 2 latach, licząc od ostatniego dnia wykorzystania poprzedniego urlopu. Ta korzystana zmiana oznaczać ma również przeliczenie dni urlopowych wstecz i udzielenie tych „straconych” dni urlopowych za uzgodniony ze związkiem okres.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie przystąpili do naszej Federacji, tworząc zakładową organizację związkową. Dziękujemy za Wasze wspracie dla ogólnopolskiego projektu poprawy warunków pracy i profesjonalnego pomagania i życzymy Wam, by pokładane nadzieje związane z członkostwem w Federacji przyniosły także oczekiwane zmiany z Waszej lokalnej społeczności.   

W MGOPS w Końskich, gdzie od ponad roku Federacja toczy spór zbiorowy m.in. o wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla uprawnionych pracowników, pracodawca właśnie zapewnił … foliowe ochraniacze na obuwie. Tymczasem w/s samego sporu o wypłatę ekwiwalentu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ostatnio powołało mediatora, a po rozpoczęciu etapu mediacji strona związkowa uzyskała także prawo do prowadzenia akcji protestacyjnej.

Wracamy do sprawy Pani Iwony Wielgopolan - dyrektor DPS w Rudzie Pilczyckiej, którą Sąd Rejonowy we Włoszczowie (Wydział Karny) właśnie uznał winną zarzucanego jej czynu tj. bezprawnego zwolnienia członków naszego związku zawodowego i w wydanym wyroku nakazowym wymierzył jej karę grzywny. Wcześniej Sąd Pracy przywrócił do pracy w trybie natychmiastowym nasze zwolnione koleżanki, które sygnalizowały nieprawidłowości w DPS podczas pandemii i nakazał wypłatę im wielotysięcznych odszkodowań za czas pozostawania bez pracy. Pani dyrektor DPS nie ma też szczęścia do Sądu administracyjnego, który już w 6 rozstrzygnięciach wydał niekorzystne dla pracodawcy wyroki i postanowienia m.in. stwierdzając, że kierowany przez Ww. organ dopuszczał się bezczynności, w tym bezczynności mającej miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także wymierzył grzywnę zainteresowanej z uwagi na nieprzekazanie skargi naszej organizacji.