Na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 5 lat zakazu zbliżania się na odległość nie mniejszą niż 50m - został skazany zabrzanin, który w październiku ubiegłego roku bezprawnie uwięził w swoim mieszkaniu 2 pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, groził im pozbawieniem życia, a także zaatakował je fizycznie. Dzięki uporowi i determinacji samych poszkodowanych - mężczyzna został aresztowany, a teraz również osądzony.

Dzięki naszym federacyjnym związkom w Warszawie, które działają wspólnie i regularnie się spotykają - opracowaliśmy procedurę bezpieczeństwa dla pracowników stołecznych ośrodków. Została ona przekazana wszystkim pracodawcom, na terenie których działa Federacja w Warszawie. Dwóch z nich już przyjęło nasze propozycje i wprowadziło je w formie zarządzenia. Dzięki temu w OPS Dzielnicy Włochy i Białołęka pracownicy uzyskali nowe uprawnienia związane z zapewnieniem szeregu kluczowych środków w sytuacji napaści lub zwiększonego ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia. Wprowadzone rozwiązania to pozytywny przykład współdziałania związków zawodowych z pracodawcami. Oby jak najwięcej takich dobrych praktyk.    

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych trafił do konsultacji społecznych. Federacja zgłosiła poważne zastrzeżenia do dokumentu. 

Związek Zawodowy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie oraz jego pracownicy przystąpili do Federacji. W ten sposób wzmacniamy głos samych pracowników DPS-ów. Gratulując decyzji, życzymy Wam wspólnych sukcesów w dążeniu do niezbędnych zmian dotyczących warunków pracy i świadczenia pomocy.

Mamy już uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego w głośnej sprawie, w którym do pracy przywrócono bezprawnie zwolnionych pracowników GOPS w Wierzbicy, za zdaniem pracodawcy "nielegalną akcję strajkową". Sąd Najwyższy nie tylko stwierdził, że Anna Kawalec i Dorota Zaręba, jako asystentka rodziny i pracowniczka socjalna miały prawo podjąć strajk, ale także uznał, że generalnie wszyscy pracownicy ośrodków pomocy społecznej mają prawo do uczestniczenia w akcji strajkowej (przerwaniu pracy). Sąd potwierdził również, że ośrodek pomocy społecznej nie jest organem władzy lub administracji samorządowej, a kierownik ośrodka nie jest pracodawcą, a jedynie wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników. Z powyższego wynika, że kierownik ośrodka może być członkiem związku zawodowego. Sąd Najwyższy potwierdził także, że w wyborze społecznego inspektora pracy nie muszą uczestniczyć wszyscy pracownicy zakładu pracy, a wyłącznie organizacja związkowa wyznacza ramy dla uznania wyborów za skutecznie przeprowadzone. Wyrok jest prawomocny i ostateczny.

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, w związku z ostatnim raportem NIK w/s warunków pracy pracowników socjalnych, apeluje do rządzących o pilne zmiany mające na celu poprawę naszej sytuacji. WRZOS zachęca inne organizacje obywatelskie do podpisywania apelu dostępnego na stronie ngo.pl.

W dniu dzisiejszym w 7 dzielnicach Warszawy odbyła się kolejna odsłona protestu pracowników stołecznych jednostek pomocy społecznej. Rozdawano ulotki przed urzędami dzielnic, ośrodkami pomocy, warszawskim ratuszem, a także biurem pomocy i projektów społecznych. Na budynkach ośrodków umieszczono dodatkowe banery o treści "Protest trwa - Prezydent milczy", nawiązując tym samym do ignorowania postulatów związkowych przez miejskich urzędników. Strona społeczna już zapowiada stałe zwiększanie form protestu. O wydarzeniu szeroko informowały także lokalne media. 

Zapowiada się dobry początek roku dla pracowników MOPS w Brodnicy. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy - Alfred Józefiak - dotychczasowy dyrektor jednostki przestaje pełnić swoją funkcję i znajduje się w okresie wypowiedzenia. O nagłych zmianach personalnych poinformował pracowników burmistrz Brodnicy, który ma wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki dyrektora MOPS. Dyrektor Józefiak zasłynął kontrowersyjnymi działaniami wobec pracowników i związkowców m.in. wprowadzając obowiązek noszenia urządzeń lokalizujących w siedzibie jednostki i wyłącznie dla pracowników terenowych. Ostatnio - jak informowaliśmy - dyrektor przegrał sprawę sądową z jednym z bezprawnie zwolnionych pracowników, a z kolei jego doniesienie do prokuratury na innego pracownika - wiceprzewodniczącą lokalnego związku, okazało się całkowicie bezzasadne. MOPS na mocy ugody zoobowiązany był też cofnąć karę porządkową upomnienia pracownikowi, który nie stosował ww. urządzenia GPS.

Za nami rok 2019. Co nas irytowało, co dawało nadzieję, co mobilizowało i wzmacniało? Nasz plebiscyt na 10 najważniejszych wydarzeń minionego roku został rozstrzygnięty. Oto lista najistotniejszych – waszym zdaniem – momentów, które zapamiętamy z ostatnich 12 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie w sprawie członków zarządu naszej organizacji członkowskiej działającej w GOPS w Raszynie, stwierdzając brak jakichkolwiek znamion czynu zabronionego. Okazało się więc, że kierownik jednostki - Pani Elwira Rogowska niesłusznie oskarżyła związkowców o pomówienie, które miało mieć rzekomo miejsce w skardze skierowanej do władz gminy. Tym samym potwierdziło się, że związek zawodowy ma obowiązek reagować na sygnały o nieprawidłowościach w zakładzie pracy i za oczywiście bezzasadne należy uznać próby ograniczania tego prawa. Związek zawodowy i jego przedstawiciele mogą oceniać i krytykować pracodawcę, choćby w toku postępowania skargowego zarzuty się nie potwierdziły.